Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2008

• Omsättningen under första kvartalet uppgick till 34 (56) MSEK. Under motsvarande period 2007 ingick engångsintäkter om 37 MSEK i samband med uppgörelsen och försäljningen av det amerikanska dotterbolaget och intäkter från DNP i Japan. • Koncernens bruttomarginal uppgick för första kvartalet till 69 % (78), och bruttoresultatet uppgick till 24 (44) MSEK. Med justering för engångsintäkterna avseende den amerikanska verksamheten och DNP intäkten förbättrades bruttoresultatet för perioden med 10 MSEK. • Resultat före avskrivningar uppgick under första kvartalet till -10 (15) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick under första kvartalet till -13 (9) MSEK. • Resultat per aktie uppgick under första kvartalet till -0,10 (0,07) SEK. • Kassaflödet för första kvartalet uppgick till -22 (-10) MSEK. Verksamheten • Faktureringen under första kvartalet i linje med de planer som lagts för 2008. En ändrad produktmix har dock medfört en svagare marginal. • Anoto har i april ingått avtal med en världsledande global tillverkare av produkter för visuell kommunikation inom produktområden som t.ex. white- boards och, blädderblock. Kontraktet innebär att Anoto kommer att leverera teknologi och digitala pennor för användning i kommande produkter. Det initiala ordervärdet motsvarar intäkter på cirka 800 000 EUR. • Trots den försämrade tillväxten på mobiltelefonmarknaden bedömer vi att området Imaging Technology kommer att ha en hög tillväxt under 2008. • I början av april förhandsvisade Anoto tillsammans med OKI en ny produkt, Anoto PenPresenter, med planerad försäljningsstart i september. • Anoto lanserade den andra versionen av den egna plattformen, Anoto Forms Solution 1.1 (AFS 1.1), med utökad funktionalitet avseende bl. a. teckentolkning i samarbete med Vision Objects. • Anoto Partnern Leapfrog lanserade nästa generations interaktiva läshjälpmedel, Tag reading System, som förväntas vara tillgängligt i butikerna i sommar. • Den amerikanska partnern Livescribe presenterade sin nya konsumentpenna, Pulse, som är baserad på Anotos teknik och har inbyggd mikrofon och högtalare. VD Anders Norlings kommentarer: Fortsatt förbättrad omsättning och resultat Under första kvartalet 2008 utvecklades verksamheten i linje med våra planer. Om vi undantar engångsintäkter på 37 MSEK som erhölls under första kvartalet 2007 i samband med avyttrandet av vårt amerikanska dotterbolag, numera Livescribe, och en större intäkt från den japanska partnern DNP ser vi en förbättring mot samma period föregående år, med en omsättningsökning på 84 % och kraftigt förbättrad bruttovinst. För att tydligare kunna kommunicera Anotos tillämpningsområden, har vi ändrat benämningarna på dessa så att de bättre beskriver nuvarande och framtida verksamhetsinnehåll. Våra två största tillämpningsområden, Anoto Products (tidigare Forms Solutions och C Tech) och Imaging Technology (tidigare Anoto Technology) utvecklas enligt plan, vilket innebär en volymtillväxt för Anoto Products på ca 25 % och för Imaging Technology en tredubbling av volymen. Det senare är en följd av ökat användande av vår video-teknologi i mobiltelefoner och andra produkter. Vi har under kvartalet intensifierat utvecklingen av nästa generations pennor. Utvecklingen kommer att fortgå under hela 2008 och lanseringen är planerad till mitten av 2009. Den totala kostnaden är beräknad till 30 MSEK varav 8 MSEK har investerats hittills. Fokus på ”paketering” av produkter och erbjudanden fortsätter som planlagt med målsättningen att sälja penna och licens som en integrerad produkt. Anotos produktintäkter kommer i framtiden att erhållas vid försäljningstillfället. Utvecklingen av egna och partnerbaserade produkter har resulterat i en ny produkt, Anoto PenPresenter, där Anotos teknologi används interaktivt i mötesrum och för att förbättra genomslagskraften vid PowerPoint presentationer. Avtal har under perioden ingåtts med ett globalt företag för utveckling av visuell kommunikation. Exempel på detta användningsområde kan vara att man digitaliserar det som skrivs på white boards och blädderblock m.m i ett konferensrum. Här kommer vi i framtiden att förutom tekniken även leverera pennor och mönster. Utvärderingen av Anotos teknik har pågått under ett år och det är Anotos och vår partners bedömning att tekniken har en stor potential inom affärsområdet visuell kommunikation. För komplett rapport, se bifogad fil. För mer information: Välkommen att deltaga i Anotos telefonkonferens för media och finansanalytiker den 7 maj 2008 klockan 10.00 CET. Dag: Onsdagen den 7 Maj 2008 Tid: 10.00 CET Telefonnummer: +44 (0) 20 7162 0025 Ange: Anoto Eller kontakta: Anders Widesjö, CFO Tel +46 46 540 12 34 Årsredovisningen för 2007 finns tillgänglig på Anoto Group ABs hemsida www.anoto.com. En utskrift av den digitala versionen kan rekvireras från bolaget. Informationen är sådan som Anoto Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2008, kl. 08.30. Anoto Group AB Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology A/S, Robur och SEB. Anoto Group AB:s aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Lund