Pressmeddelande -

Anoto Groups nomineringskommitté utsedd

Enligt beslut fattat på Anoto Groups ordinarie bolagsstämma den 26 april 2004, har en nomineringskommitté inrättats. Nomineringskommittén består av Ingegerd Borg (Ericsson), Bernard Gander (Logitech), Jesper Lyckeus (Capital Group) och Britt Reigo (Robur fonder), vilka representerar de fyra största aktieägarna i bolaget per den 31 oktober 2004. Dessutom ingår tyrelsens ordförande Christer Fåhraeus, som även är sammankallande. Tillsammans representerar nomineringskommittén knappt 50% av röster och kapital. Nomineringskommitténs uppgift är att inför kommande ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelsearvoden. Styrelseledamöterna Urban Jansson och Lars Berg har meddelat nomineringskommittén att de inte önskar komma ifråga för omval. För information kontakta: Christer Fåhraeus Styrelseordförande Anoto Group AB +46 733 45 12 05 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Groups aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Ämnen

  • Företagande