Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – juni 2011

 

  • Omsättningen för första halvåret uppgick till 99 (95) MSEK. Andra kvartalets omsättning uppgick till 40 (48) MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick det första halvåret till 68 (68)%, och bruttoresultatet blev 68 (64) MSEK. Bruttomarginalen under andra kvartalet blev 73 (61)% och bruttovinsten blev 29 (29) MSEK.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick under det första halvåret till -2 (-27) MSEK. EBITDA för det andra kvartalet blev-7 (-27) MSEK.
  • Resultat efter skatt för det första halvåret uppgick till -10 (-35) MSEK. För andra kvartalet blev resultat efter skatt -11 (-28) MSEK.
  • Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till -0,08 (-0,27) SEK och för det andra kvartalet -0,08 (-0,22) SEK.
  • Kassaflödet för perioden blev -30 (-2) MSEK och för det andra kvartalet -16 (-7) MSEK.

Kommentarer från VD

Anoto har under andra kvartalet fortsatt arbetet med att bli mer produkt- och kundfokuserat. Kraftfulla insatser har gjorts för att optimera våra resurser, säkerställa en mer effektiv produktutveckling och lägga grunden för en effektivare värdekedja.

De totala intäkterna ligger inte i nivå med våra förväntningar, främst till följd av lägre försäljning inom C Technologies och Technology Licensing. Det finns ett momentum i Business Solutions marknaden och vi ser ett växande intresse för lösningar med digital penna och papper för affärsprocesser och datafångst. Vi ser ett växande antal affärsmöjligheter, särskilt inom vårdsektorn, och flera av våra partners etablerar ett fotfäste hos större systemintegratörer och institutioner inom vårdsektorn.

Trots att Technology Licensing har haft ett svagt kvartal, så ser vi alltjämt betydande möjligheter, särskilt inom utbildningssektorn. Vår partner TStudy slöt under kvartalet ett genombrottsavtal i Kina, vilket kommer att resultera i royaltybetalningar till Anoto som startar när produktleveranserna inleds i början av nästa år. Det finns även en stark tillväxt inom marknaden för interaktivitet och Anoto diskuterar med partners hur vi ska kunna komma åt en större del av denna marknad. 

C Technologies introduktion av den nya C-Pen 3.5-progamvaran för Android har blivit försenad och tidigare förväntade leveranser har inte kunnat genomföras under kvartalet. C-Pen 3.5 har tagits väl emot av våra kunder men den försenade introduktionen påverkar försäljningen under resten av året.   

EIBTDA för första halvåret blev en förlust om 2 MSEK inklusive valutakursförluster om 4 MSEK. EBITDA för det andra kvartalet blev en förlust om 7 MSEK. Det är viktigt att poängtera att vi, trots att rörelseomkostnaderna är i linje med våra förväntningar, kommer att fortsätta fokusera på ökad effektivitet och optimering av vår resursanvändning.

Kassaflödet för första halvåret blev -30 MSEK, varav närmare hälften kommer från omstruktureringsåtgärder under 2010/2011 medan resterande del är kopplat till den svaga försäljningen i andra kvartalet i kombination med en lageruppbyggnad på 5 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång har Anoto offentliggjort förvärvet av 51 % av aktierna i det brittiska bolaget Destiny Wireless Ltd., en av våra bäst säljande partners på marknaden för mobil datafångst. Förvärvet är ett första steg för att tillförsäkra oss en större del av värdekedjan genom konsolidering av några av våra ledande plattform-partners i syfte att förbättra produktpaketering, identifiera synergier och uppnå skalfördelar genom att tillhandahålla mera kostnadseffektiva lösningar för mobil datafångst baserad på vår teknologi. Destiny Wireless Ltd. kommer att hanteras på armslängds avstånd.  Anoto har en option att förvärva resterande 49 % under 2014. Bolaget kommer att konsolideras från och med att affären genomförts nästa månad. Anotos strategi för Qualified Channel Partners kommer att fortsätta oförändrat med betoning på att erbjuda lika förutsättningar för alla våra partners. Vi kommer att överväga ytterligare förvärv inom Business Solutions då möjligheter uppstår.

Anoto har efter rapportperiodens utgång även offentliggjort etablerandet av ett joint venture för produkt- och affärsutveckling i Asien, Pen Generations Inc, tillsammans med TStudy och Amicus Wireless Technology. TStudy är ett dotterföretag till TStone Corp och Amicus Wireless Technology är ett dotterföretag till Solid Technologies Inc som är en ledande leverantör av kommunikationssystem. Pen Generations utgör en spännande möjlighet att utnyttja vårt partnernätverk i Korea, ett av världens mest expansiva teknologicentra. Pen Generations och Anotos ingenjörer kommer i nära samarbete arbeta med att förse marknaden med förstklassiga produkter inom digitala pennprodukter och lösningar. Etablerandet av detta joint venture kommer märkbart att förstärka Anotos resurser för affärsutveckling i Asien. Anoto har en option att öka ägandet till minst 51 % från och med 2014.

 Utsikter

Till följd av att försäljningen under det andra kvartalet var lägre än våra förväntningar så är det inte troligt att vårt kassaflöde i tredje kvartalet kommer att vara positivt. Anotos styrelse och ledning är fast beslutna att uppnå lönsam tillväxt inom en snar framtid och vi förväntar oss förbättringar inklusive positivt nettoresultat och kassaflöde som ett resultat av våra pågående aktiviteter.

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2011 kl. 08:30.

För full rapport se bifogat dokument.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Torgny Hellström, VD

Tel. +46 (0)733 45 13 00

 

Dan Wahrenberg, CFO

Tel. +46 (0)733 45 10 19

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland