Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2008

 • Omsättningen för perioden januari - september 2008 uppgick till 126 (124) MSEK. Under motsvarande period 2007 ingick engångsintäkter om 37 MSEK i samband med uppgörelsen och försäljningen av det amerikanska dotterbolaget och intäkter från DNP i Japan. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 50 (38) MSEK.

  Koncernens bruttomarginal uppgick för niomånadersperioden till 71% (76), och bruttoresultatet uppgick till 89 (94) MSEK. Med justering för engångsintäkterna avseende den amerikanska verksamheten och DNP intäkten förbättrades bruttoresultatet för hela perioden med 25 MSEK. Bruttomarginalen under tredje kvartalet blev 68% (83) och bruttovinsten 34 (31) MSEK.

  Resultat före av- och nedskrivningar uppgick under niomånadersperioden till -14 (6) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter av- och nedskrivningar till 1 (1) MSEK.

  Resultat efter skatt uppgick under perioden januari - september till -28 (-5) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 0 (-1) MSEK.

  Resultat per aktie uppgick under perioden januari - september till -0,22, (0,04) SEK. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till 0,00. (-0,01) SEK.

 • Kassaflödet för årets första nio månader uppgick till -94 (-20) MSEK. Kassaflödet för tredje kvartalet blev -37 (-8) MSEK.


Tredje kvartalet 2008 i sammandrag

 • Försäljningen ökade med 34% jämfört med samma period föregående år.

• Kassan har gått ner under kvartalet på grund av ökat rörelsekapital och investeringar. Detta beror främst på förvärvet av Hitachi Maxells Digital Pen division och ökad försäljning i det tredje kvartalet.

 • Likviditeten kommer att öka i takt med förväntad försäljningsutveckling och vi ser inget behov av ett kapitaltillskott.

• Det tredje kvartalet 2008 är det första kvartalet någonsin då Anoto levererar ett nollresultat efter skatt, baserat på den normala kärnverksamheten.

• Den första juli ingick Anoto ett avtal med Hitachi Maxell om ett joint venture för de japanska och asiatiska marknaderna samt förvärvade Hitachi Maxells verksamhet avseende produktion av digitala pennor. Detta förvärv kommer att ge Anoto ökad försäljning och resultat, då Anoto nu kontrollerar större delen av värdekedjan (penna, licens mönster). • Enligt avtalet som tecknats med Group Hamelin påbörjade vi i september 2008 leverans av pennor.

• Anoto Functionality -konferensen hölls på Hilton Hotel i Malmö, 8-10 september. Deltagarna bestod av Anoto partners, slutkunder och andra nyckelpersoner i branschen. Årets konferens lockade över 200 deltagare från mer än 29 länder.

 • Imaging Technology fortsätter att ha en hög tillväxt under 2008VD Anders Norlings kommentar


Nollresultat för Q3 och omstruktureringen fortskrider

Arbetet med att förändra Anoto från att vara en teknologiorienterad organisation till att bli en organisation där kundens behov står i fokus är i linje med mina planer och resultatet har varit framgångsrikt. Sedan förvärvet av Hitachi Maxells digitala penndivision i somras, kan vi nu erbjuda våra kunder och partners en komplett lösning inom våra kärnverksamheter; Anoto Products och Technology & Licensing.

Våra aktiviteter under de första nio månaderna 2008, som t.ex. utvecklingen av nästa generations penna, förvärvet av Covelus routingteknologi, förvärvet av Hitatchi-Maxells digitala penndivision samt en avsevärd ökning av rörelsekapitalet har minskat vår kassa med 79 MSEK.

Förvärvet av Hitatchi Maxells digitala penndivision inkluderade alla relaterade immateriella rättigheter, verktyg, inventarier och kommersiella kontrakt. Detta har reducerat vår kassa med 28 MSEK. En stor del består av färdiga produkter som är redo att levereras.

Jag förutser en ökad pennförsäljning med minskat lager som följd och en låg investeringsvolym vilket innebär att jag förväntar mig ett positivt kassaflöde.

Under tredje kvartalet har resurser använts till att överföra know-how och produktion av den digitala pennan från Hitatchi Maxell till Anoto. Övertagandet är i linje med våra planer och vi förväntar oss lägre produktkostnader samt lägre omkostnader. Jag förväntar mig att omkostnadsnivån för nästa år kommer att vara i linje med den vi hade år 2007.

Om vi bortser från engångsintäkterna om 37 MSEK under de första nio månaderna 2007, ökade försäljningen med 45 %. Utvecklingen var dock inte i linje med våra planer, främst på grund av fördröjda aktiviteter på den japanska marknaden. Försäljningen under det tredje kvartalet var i linje med våra förväntningar trots att försäljningen på den japanska marknaden fortfarande är en besvikelse.

Det tredje kvartalet 2008 är det första kvartalet någonsin då Anoto levererar ett nollresultat efter skatt, baserat på den normala kärnverksamheten. Jag förväntar mig att allt det arbete vi lagt ner på förändringsarbetet kommer att resultera i en stabilare och mer lönsam fas framöver.

För komplett rapport se bifogad fil.


För mer information:
Välkommen att delta i Anotos telefonkonferens för media och finansanalytiker den 7 november 2008 klockan 10.00 CET.

Dag: Fredagen den 7 november 2008
Tid: 10.00 CET
Telefonnummer: +44 (0) 20 7162 0025
Ange: Anoto


Eller kontakta:
Anders Widesjö
CFO
Tel +46 46 540 12 34


Anoto Group AB (publ) org. nr. 556532-3929
Emdalavägen 18
223 69 Lund
Telefon: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Årsredovisningen för 2007 finns tillgänglig på Anoto Group ABs hemsida
www.anoto.com. En utskrift av den digitala versionen kan rekvireras från bolaget.

Informationen är sådan som Anoto Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2008, kl. 08.30.

 

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella
systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital
form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv
insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och
logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Större
ägare är bland andra Norden Technology A/S, Robur och SEB. Anoto Group AB:s aktie är noterad på OMX Nordic
Exchange i Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

För hela rapporten se bifogad fil.

 

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Regioner

 • Lund

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.