Pressmeddelande -

Kallelse till Årsstämma i Anoto Group AB

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Anoto Group AB hålls tisdagen den 16 maj 2006 kl.16.00 i bolagets lokaler i Edison Park, adress Emdalavägen 18 i Lund. Utöver sedvanliga frågor vid ordinarie bolagsstämma kommer följande förslag att behandlas: • Förslag till ändring av bolagsordningen i linje med den nya aktiebolagslagen • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av sammantaget högst 12.000.000 aktier inom ramen för företagsförvärv • Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvoden samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter väntas lämnas ca två veckor före årsstämman. Förslaget kommer då att offentliggöras genom ett pressmeddelande och kommer även finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.anotogroup.com För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2006, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 maj 2006 kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress, Emdalavägen 18, 223 69 Lund, per fax 046-540 12 02, per e-mail maria.galvin@anoto.com, eller per telefon 046-540 12 00. För ytterligare information: Christer Fåhraeus Styrelseordförande Anoto Group AB +46 733 45 12 05 Maria Galvin Informationschef Anoto Group AB +46 46 540 12 00 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Skåne

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.