Pressmeddelande -

AP Fastigheters resultat före skatt exklusive värdeförändring ökade med 16 procent

Delårsrapport januari - september 2008

• Periodens hyresintäkter: 2 491 mkr (2 088)
• Periodens driftnetto: 1 644 mkr (1 317)
• Periodens resultat före skatt: 1 105 mkr (3 229). Resultat efter skatt:
789 mkr (2 251)
• Resultat före skatt exklusive värdeförändring: 993 mkr (859)
• Fastighetsbeståndets marknadsvärde: 77 538 mkr (38 236).


Den 1 september 2008 tillträdde AP Fastigheter samtliga aktier i Vasakronankoncernen för 24,6 mdkr, motsvarande ett fastighetsvärde på 41,1 mdkr. Genom förvärvet skapas Sveriges största fastighetsbolag. Från och med 1 december 2008 kommer verksamheten att bedrivas i en ny, gemensam organisation under namnet Vasakronan.

AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för perioden på 1 105 mkr (3 229). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar med 101 mkr (2 352), varav den positiva effekten hänförlig till förvärvet av Vasakronan uppgick till 6 226 mkr och förändring av värdet på det totala beståndet uppgick till -6 125 mkr. Driftnettot för perioden uppgick till 1 644 mkr (1 317). Ökningen förklaras av ökade bruttohyror samt beståndsförändringar.

- AP Fastigheter står stadigt trots oron på de finansiella marknaderna i vår omvärld, säger Fredrik Wirdenius vd på AP Fastigheter. Den underliggande intjäningen är fortsatt god och vi har jämfört med branschen i övrigt en lång återstående genomsnittlig löptid för de kommersiella hyreskontrakten på 5,6 år. Genom förvärvet av Vasakronan formeras nu Sveriges största fastighetsbolag med välbelägna fastigheter i storstadsregionerna, vilket borgar för en långsiktigt hög och stabil intjäning.


För mer information kontakta:
Fredrik Wirdenius Vd
Tel: 070-553 80 62

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 0709-681 515

Christer Nerlich
hef ekonomi och finans
Tel: 0709-681 540

AP Fastigheter är i och med förvärvet av Vasakronan den 1 september 2008 Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 77 miljarder kronor. Den 1 december 2008 byter AP Fastigheter namn till Vasakronan. Inriktningen är kontor, butiker och bostäder i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet omfattar 309 fastigheter med en total area på cirka 3.5 miljoner kvadratmeter. Mer information finns på www.apfastigheter.se respektive www.vasakronan.se

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi