Pressmeddelande -

En bra inledning på året

- Periodens resultat efter skatt: 478 mkr (316). - Periodens resultat före skatt exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning: 417 mkr (367). - Fastighetsbeståndets värde: 32,3 miljarder kr (30,1). - Hyresintäkterna för perioden: 858 mkr (770). Ökningen beror huvudsakligen på engångseffekter. För ett mellan åren jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1 procent. - Den ekonomiska uthyrningsgraden vid periodens utgång: 92 procent (91). - Driftnettot för perioden: 560 mkr (507). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade driftnettot med 5 procent. AP Fastigheter uppvisar ett resultat efter skatt för första kvartalet 2006 på 478 mkr (316) eller 11,95 kr (7,90) per aktie och ett resultat efter finansiella poster på 662 mkr (439). Resultatökningen är främst hänförlig till värdeförändring som ingår med 245 mkr (78), varav realiserad värdeförändring är 33 mkr (5). Beståndets ökade värde förklaras främst av den fortsatt starka efterfrågan på fastigheter som resulterat i ytterligare sänkta direktavkastningskrav. –Trots fortsatt hård konkurrens på hyresmarknaden har AP Fastigheter lyckats öka uthyrningsgraden något jämfört med samma tidpunkt föregående år till 92 procent och detta är en av förklaringarna till att hyresintäkterna för ett jämförbart bestånd ökade med 1 procent, säger Per-Håkan Westin vd AP Fastigheter. En viss försämring uppvisas dock i driftnettot för ett mellan åren jämförbart bestånd förklarat av ökade driftkostnader beroende huvudsakligen på den förhållandevis kyliga vår/vintern, fortsätter Per- Håkan Westin. –Vår resultatförväntan för helåret är nu något mer positiv och vi uppjusterar därför prognosen med 100 mkr till 1 200 mkr för resultat efter finansnetto, exklusive värdeförändringar, avslutar Per-Håkan Westin. Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter, tel 08-566 20 510 eller 0709-681 510 e-post per-hakan.westin@apfastigheter.se Christer Nerlich, chef ekonomi & finans AP Fastigheter, tel 08-566 20 540, eller 0709-681 540, e-post christer.nerlich@apfastigheter.se AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 32 miljarder kronor per den 31 december 2005. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Positionen i Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter och Uppsala Science Park.

Ämnen

  • Ekonomi, finans