Pressmeddelande -

2011 års Scheelepris till professor Kathleen M. Giacomini

Professor Kathleen M. Giacomini vid University of California, San Francisco, USA, har utsetts till 2011 års Scheelepristagare för sin nyskapande forskning inom farmakogenetik. Motiveringen till utmärkelsen lyder: “for her pioneering work on the pharmacogenetics of drug transporters, which has a significant impact on the drug discovery and development process as well as drug usage by explaining inter-individual variation in drug response”.

”- I am truly honored by this award and am very happy to accept it.  I am especially happy because I see that my PhD mentor, Gerhard Levy, won the award in 1990.  I am also honored to hold an award in commemoration of a Swedish pharmacist from many years ago -born before my own country was born.” säger professor Giacomini.

Kathleen M. Giacomini är professor vid “Department of Bioengineering and Therapeutic Sciences, University of California, San Francisco”, USA. Prof. Giacomini bedriver forskning kring sk membrantransportörer, dvs proteiner som transporterar bl.a. läkemedel över membran i olika delar av kroppen. Prof. Giacomini har i sin forskning visat att det finns genetiska skillnader på individnivå i såväl uttrycksnivåer och funktion av dessa transportörer, vilket ger upphov till skillnader i upptag, distribution och effekt av läkemedel och samt läkemedelsrelaterad toxicitet. En förståelse för dessa skillnader är viktig både vid utvecklingen av nya läkemedel och för att förbättra den kliniska användningen av läkemedel för den enskilda patienten. Prof. Giacomini är också en av initiativtagarna till ”International Transporter Consortium” som tagit fram underlag för hur man bör ta hänsyn till läkemedelstransportörer vid utvärderingen av nya läkemedel.

Scheelekommittens ledamöter
Dr. Eva Sjökvist Saers, ordf. i Apotekarsocieteten och vd APL
Prof. Per Artursson, professor läkemedelsformulering, Uppsala universitet
Prof. Maria Anvret, FRCPath, senior vetenskaplig expert och rådgivare
Dr. Tomas Salmonson, direktör, Läkemedelsverket

Dr. Anders Cronlund, Apotekarsocieteten
Prof. Mattias Uhlén, professor mikrobiologi, Kungliga Tekniska Högskolan
Dr. Peter Höglund, docent, klinisk kemi och farmakologi, Lunds universitet
Dr. Agneta Larhed, vetenskaplig sekreterare, Apotekarsocieteten

Fakta om Scheelepriset
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. Scheelepriset kommer att delas ut den 11 november 2011 i samband med Scheelesymposiet. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 200 000 SEK. Tidigare pristagare är bland andra professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, professor Greg Winter, ”Centre for Protein Engineering”, Storbritannien och professor Luc Montagnier, Pasteurinstitutet, Frankrike.

Fakta om Scheele
Carl Wilhelm Scheele föddes i Tyskland 1742 och var verksam i Sverige från som apotekare och kemist 1757 fram till sin död i Köping 1786. Scheele var en av Europas mest framstående kemister och utförde en stor mängd experiment och upptäckte ett flertal nya substanser. Hans upptäckt av det ämne som senare skulle kallas syre, 1772-1773, publicerades år 1777 i hans bok Chemische Abhandlung von der Luft und den Feuer. Scheele upptäckte även flera andra grundämnen som barium, klor, mangan, molybden och volfram.

För mer information kontakta
Agneta Larhed, vetenskaplig sekreterare, Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin,
08-723 50 10, 076-535 55 10, agneta.larhed@lakemedelsakademin.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28