Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten i upprop på DN Debatt

Apotekarsocieteten är en av de företrädare för vård, forskning och företag som undertecknat debattartikeln ”Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik” där en ny rapport i ämnet presenteras.

– Det viktiga ur Apotekarsocietetens perspektiv är att vårddata är en förutsättning för en god uppföljning av läkemedelsanvändning, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Stora vinster kan uppnås genom att på ett effektivt och säkert sätt samla in, använda och dela vårddata: antalet vårdskador kan minskas, vårdkvaliteten höjas och vården kan bli mer jämlik. För en organisation som Apotekarsocieteten, som verkar för optimal läkemedelsanvändning, spelar vårddata en central roll.

– Det finns alltid behov av att komplettera studiedata med så kallad Real World Data för att kunna fatta välgrundade beslut om exempelvis prissättning och subvention av läkemedel, säger Karin Meyer.

Sverige har unika förutsättningar för att vara ledande inom detta område, men då krävs en tydlig nationell strategi och samordning av register och biobanker. I rapporten ”Vårddata – hög tid att agera” beskrivs de flaskhalsar och hinder som står i vägen för en effektiv användning av vårddata samt ett antal konkreta åtgärdsförslag.

– Det är välkänt att Sverige förfogar över en statistisk guldgruva i och med sina många välskötta kvalitetsregister, men som det ser ut idag är det alldeles för fragmenterat och krångligt, säger Karin Meyer. Apotekarsocieteten har länge arbetat för att registren ska samordnas nationellt under en och samma huvudman. Det skulle inte bara gagna svensk vård, utan också bidra till att attrahera utländska forskningsinvesteringar.

Ett led i detta arbete är konferensen Kvalitetsregister för forskning som Apotekarsocieteten anordnar den 23 maj 2018 i samarbete mellan SKL, Nationella Kvalitetsregister och Vetenskapsrådet. Konferensen som hålls på hotell Radisson Blue Arlandia, nära Arlanda flygplats, syftar till att öka kompetensen i frågor som rör kvalitetsregisterforskning. Ladda ner programmet här.

Rapporten Vårddata – hög tid att agera är framtagen inom ramen för projektet Agenda för hälsa och välstånd som leds av Forska Sverige och där Apotekarsocieteten är en av aktörerna.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • läkemedelsanvändning
  • kvalitetsregister
  • agenda för hälsa och välstånd
  • vårddata – hög tid att agera
  • vårddata
  • dn debatt

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5 000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll