Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten kraftsamlar för att återupprätta svensk apoteksforskning

Apotekarsocieteten har samlat en expertgrupp för att återuppta den forskning om apotekens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som mer eller mindre försvann i kölvattnet av apoteksmarknadens omreglering 2009.

– Sverige har gått miste om tio år av samhällsfarmaceutisk kunskapsuppbyggnad. Därför gör vi nu en nationell kraftsamling för att möjliggöra evidensbaserade beslut i frågor som rör apotekens uppdrag för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten som koordinerar initiativet.

Fram till för tio år sedan låg Sverige långt fram inom samhällsfarmaci där en viktig del är forskning kring apotekens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Samhällsfarmaci är den vetenskapliga disciplin som syftar till att finna strategier för rationell läkemedelsanvändning i samhället. Det nu aktuella området handlar om det systematiska studiet av apotekens arbetssätt, metoder, tjänster och professioner samt, inte minst, vilket utfallet blir för samhälle och individ. Tidigare hade Apoteket AB ett uttryckligt samhällsuppdrag att bedriva ett systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete om apotekens bidrag till bättre läkemedelsanvändning, men efter 2009 års omreglering av apoteksmarknaden upphörde denna forskning nästan helt.

– I efterhand är det ingen som förstår hur det här kunde få ske, säger Karin Meyer. Det innebar ett avsevärt tapp i den svenska forskningen på området vilket allvarligt försämrat våra möjligheter att på vetenskaplig grund kvalitetssäkra farmaceutiska tjänster, e-handel och andra aktuella områden.

I samband med apoteksmarknadsutredningen stod det klart att denna forskning måste återupptas, och att ”Apotekarsocieteten bör sammankalla företrädare för apoteksbranschen, relevanta professioner, akademin och landstingen för att skapa en samverkansgrupp som ska stärka forskning om apotekens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning”. (SOU 2017:15)

– Det är just det vi gör nu. Vi samlar representanter för akademi, berörda myndigheter, apoteksbranschen, professioner och andra intressenter för att möjliggöra en nationellt organisationsöverskridande samsyn kring vad som behöver göras för att komma framåt. Nu är det viktigt att stärka, främja och inspirera till apoteksforskning som gör att denna del av den samhällsfarmaceutiska forskningen ökar i Sverige. På Samverkansgruppens agenda står bland annat att samla in den kunskap som finns i Sverige från de forskare som har bedrivit samhällsfarmaceutisk forskning och som nu är verksamma inom andra delar av läkemedels-Sverige.

Bakom Apotekarsocietetens målmedvetna och långsiktiga åtagande står insikten att det tar lång tid att återuppbygga ett avvecklat forskningsområde och att det krävs krafttag från alla berörda intressenter.

Under det årliga arrangemanget Apoteksforum ska aktuell forskning presenteras. Redan nu finns också planer att bjuda in inspirerande aktörer från Danmark och Norge som ligger före Sverige inom forskningsområdet samhällsfarmaci.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • patientsäkerhet
  • kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
  • läkemedel
  • läkemedelsanvändning
  • forskning
  • apotek

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll