Pressmeddelande -

Aqua Terrena: Bokslutskommuniké för 2006 från Aqua Terrena International AB (publ)

Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2006 en förlust efter finansiella poster på MSEK 16,9 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 11,8. Årets förlust förklaras framförallt av att försäljningen varit låg på grund av att rekonstruktionen dragit ut på tiden under hela rapportperioden. Dessutom har stora avskrivningar gjorts både i moderbolaget och i dess dotterbolag inför 2007. Engångsposter i resultaträkningen påverkar resultatet negativt med MSEK 5,9. Rekonstruktionen har kostat pengar och våra kunder har hela tiden känt sig osäkra, men den 14 januari 2007 fastställde Helsingborgs tingsrätt till slut ackordet. Ackordsvinsten på cirka MSEK 14 kommer att redovisas först i delårsrapporten för januari-mars 2007, vilket gör att om effekten av ackordsvinsten hade redovisats i bokslutet för 2006 skulle såväl resultat- som balansräkning ha påverkats markant. - Många av de kundavtal vi har bygger på att rekonstruktionen först ska avslutas, och idag är det ett helt annat läge, vi står rustade för att klara alla volymer och kommer ganska snart att presentera lägesrapporter om hur det ligger till med olika avtal, säger VD Stefan Bernenfelt. Dessutom har vi under året sänkt hela kostnadsbiten i företaget till rimliga kostnader och höjt kvaliteten ytterligare i fabriken, tillägger Stefan Bernenfelt. Försäljning Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för 2006 till MSEK 8,7 (MSEK 7,6). Omsättningen för moderbolaget uppgick 2006 till MSEK 0,02 (MSEK 1,8). Den låga omsättningen i moderbolaget förklaras av att varuförsäljningen sker i dotterbolaget Aqua Terrena AB. Ekonomi Koncernen har koncentrerat en större del av sin likviditet till inköp av pastöriseringsanläggning för att kunna producera bl.a. sportdrycken Activator Energy® , utveckling av helautomatiserad robotlinje för flaskor samt de olika logistiska förändringar som krävts därvid. Investeringar har i vissa fall dragit över prognostiserad installationstid med sex månader. Vad gäller flasklinjens utbyggnad grundas den i stort sett på beställarens, "Rosenkildes", estimat på försäljning samt till beställarens egen investeringsinsats i maskiner i fabriken. Rosenkildes estimat om ca 4 miljoner flaskor har inte uppfyllts utan har endast blivit en blygsam leverans till Dubai. Enligt Rosenkildes VD Erik Pedersen kommer dock leveranserna att påbörjas inom två veckor. Genom ett antal tekniska problem under 2006 har inte heller produktionen av sportdrycken kunnat utvecklas i tänkt riktning. Förseningar av sådant slag kostar pengar. Likviditet Likviditeten i Aqua Terrena-koncernen har självklart använts till nyinvesteringar. Förseningar av beställningar inom samtliga segment har också påverkat likviditeten negativt. Marknadsläget Aqua Terrena Många av de avtal som ligger och har gjorts under rapportperioden har byggt på att rekonstruktionen skall vara avslutad, av förståeliga skäl. I och med att företagsrekonstruktionen nu kan avslutas, så finns förutsättningar för att de volymer som är ingångna i befintliga avtal kommer att uppfyllas, bl.a. av Rosenkilde. Framtidsutsikterna ser tillfredsställande ut för 2007, vilket även kommer att visas i framtida rapporter. Fler avtal kommer inom kort framtid att presenteras. När det gäller Global Water/USA har företaget ej uppfyllt försäljningsvolymerna enligt avtal och har ej heller under rapportperioden kunnat ställa ekonomiska garantier för leveranser. Därför har Aqua Terrena i stället tagit ny kontakt med den gamla agenten i USA för leveranser av vatten till den amerikanska marknaden. Marknadsläget Medical I november tecknade Medical ett exklusivt försäljningsavtal med Stadium AB. Stadium AB som tillsammans med sina dotterbolag tog över Medicals varumärke "MEDICAL TRAINER" gällande försäljningsrätten av varumärkets produkter i Sverige, Danmark och Finland. I det nya avtalet kommer Medicals nya produktsortiment inom sulor och värmeskydd också att ingå. Medical kommer under 2007 att påbörja lanseringen av det EU registrerade varumärket Medical Trainer i övriga Europa. Övriga kunder och kedjor i Sverige kommer att marknadsföra varumärket Trainer. Norsk Hydro erhöll i början på 2006 försäljningsrätten att marknadsföra Medical i Norge. Medical/Aqua Terrena påbörjade lanseringen av den unika sportdrycken Activator Energy® i bag in box om 5 liter och 10 liter samt 0,5 liter under 2006 och var dessutom representerad vid fotbolls-VM i Tyskland av England. En större lansering kommer att ske nu efter avslutad rekonstruktion. Även en återhämtningsdryck, Activator Recovery, kommer att lanseras under våren 2007. Förväntningarna är stora på denna lansering. Investeringar Materiella anläggningstillgångar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier under året uppgår till MSEK 3,5. Moderbolagets investeringar i inventarier har under 2006 uppgått till MSEK 0,5. Redovisningsprinciper Aqua Terrena International AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkänts av EU-kommissionen. Detta innebär att denna rapport är upprättad i enlighet med IFRS och sålunda upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år och framgår av årsredovisningen för 2005. I denna rapport lämnas i likhet med tidigare rapporter under 2006 ingen specifik information om Aqua Terrena-koncernens intäkter och kostnader fördelade på olika rörelsegrenar och geografiska områden i enlighet med IAS 14, Segmentrapportering. I och med att affärsverksamheten i koncernen under 2006 varit mycket begränsad blir en sådan fördelning inte relevant. Översiktlig granskning Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor. Rapporttillfällen Under 2007 kommer delårsrapport för första kvartalet att lämnas den 30 maj, för andra kvartalet den 29 augusti och för tredje kvartalet den 28 november. Bokslutskommuniké för 2007 kommer att lämnas den 27 februari 2008. Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig 14 dagar före årsstämman som är planerad att hållas den 29 juni 2007. Kallelse till denna årsstämma kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i Dagens Nyheter, på www.aktietorget.se och på www.aquaterrena.se Helsingborg 2007-02-27 Styrelsen Aqua Terrena International AB Vid frågor kontakta: Aqua Terrena International AB Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0709-45 61 70 alt tfn 036-37 20 10 eller via e-post stefan@medical-trainer.com Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår sedan juli 2005 i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20 bankgiro: 5887-4454 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se

Ämnen

  • Företagsinformation