Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké för 2005 från Aqua Terrena International AB (publ)

Aqua Terrena-koncernen (org nr 556502-6563) redovisar för 2005 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,5 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 22,3. Årets förlust förklaras framförallt av att försäljningen varit låg och att krediteringar gjorts till följd av den pågående rekonstruktionen för moderbolaget och dess dotterbolag Aqua Terrena AB. Samtidigt har åtgärdsprogrammet med en anpassning av kostnadsbasen för Aqua Terrena till de nuvarande försäljningsvolymerna inte gett full genomslagskraft förrän under senare delen av året. Förhoppningarna är att företagsrekonstruktionen kan avslutas inom den närmaste tiden. Framtidsutsikterna har väl aldrig sett bättre ut för Aqua Terrena-koncernen än de gör idag, säger VD Stefan Bernenfelt. Trots att vi haft ett tufft år bakom oss med en förlängd rekonstruktionsperiod och därav låg försäljning, samt en ansträngd ekonomi, har vi arbetat i en positiv anda, fortsätter Stefan Bernenfelt. Samtidigt skall det påpekas att när rekonstruktionen med ackordet på 25 % har avslutats kommer balansräkningen för koncernen att stärkas betydligt. Detta har bl.a. resulterat i följande: - Aqua Terrena-koncernen har idag två rörelsegrenar, dels Aqua Terrena med fabriken i Mörarp och dels dotterbolaget Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB. - Kostnadsmassan i Aqua Terrena har dragits ner och anpassats enligt ett åtgärdsprogram, - Avtal om varuleveranser har tecknats med Rosenkilde Vand A/S, Global Water International AB, Gottvatten IT AB samt med Norsk Hydro Asa - Lansering ”Word-Wide” av sportdrycken Activator Energy®, vilket är en tydlig synergieffekt mellan Aqua Terrena och Medical. I framtiden kommer denna produkt att stå för den stora vattenproduktionen i Mörarp - Efter en i början av 2006 genomförd kontantemission är den likvida situationen god inför framtida expansion i både Aqua Terrena och Medical. Försäljning Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för 2005 till MSEK 7,6 (MSEK 4,7). I beloppet för 2005 ingår Medical med sin verksamhet från och med den 21 juli. Omsättningen för moderbolaget uppgick 2005 till MSEK 1,8 (MSEK 4,6). Nedgången kan till viss del förklaras med att försäljningen i detta bolag endast avser perioden januari-maj 2005 varefter motsvarande försäljning i stället sker från Aqua Terrena AB. Ekonomi Styrelsen i Aqua Terrena International AB (publ) har med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 10 juni 2005 genomfört riktade kontant- och kvittningsemissioner. Emissionerna har gjorts för att täcka det löpande rörelsekapitalbehovet samt för att öka den finansiella styrkan i bolaget inför framtida expansion i både Aqua Terrena och Medical. Den senaste emissionen i form av en kontantemission genomförs som ovan nämns i början av 2006. Likviditet Likviditeten i Aqua Terrena-koncernen har under hela 2005 varit ansträngd och finansieringen av verksamheten har skett med tillskott från aktieägare som senare omvandlats till aktier i riktade emissioner. Under året har inga nya banklån upptagits. Marknadsläget Aqua Terrena För exportmarknaden har under rapportperioden förts diskussioner med olika parter angående försäljning och marknadsföring av Aqua Terrenas källvatten vilket har resulterat i följande samarbetsavtal: - Exportavtal med det nordiska företaget Rosenkilde Vand A/S, som lägger sin produktion av källvatten hos Aqua Terrena och kommer att sälja under sitt eget varumärke. Rosenkilde Vand A/S investerar för mer än 2 miljoner kronor i anläggningen i Mörarp, bl.a. i en ny shrinkwrapping-maskin, i ny förpacknings- och märkningsutrustning samt i egna verktyg för 0,5 liters och 1,5 liters flaskor. Rosenkilde Vand A/S garanterar ett minimiåtagande av inköp under 2006 på MSEK 9 respektive MSEK 20 för 2007. Start av produktionen i Mörarp påbörjas direkt efter att de nu pågående ombyggnaderna och installationerna blir klara. - Försäljningsavtal med Gottvatten IT AB, som inledde sin kampanj i slutet av förra året och beräknas att kunna utöka sina försäljningsvolymer under 2006. Gottvatten IT AB har även en internationell samarbetspartner i Spanien. - Leveranserna av USA-orderna förväntas att påbörjas direkt efter att ombyggnaderna i Mörarp blivit klara och de nya maskinerna provkörts. Dessa leveranser har blivit framflyttade, från vad som sagts från början, efter de amerikanska återförsäljarnas besök i Mörarp. Anledningen till det var att efter nyssnämnda besök beslutades att vissa ändringar i verktyg gällande flaskor skulle göras, samt att vissa ändringar, bl.a. på nya förpackningar och design, skulle framtagas. Att göra ändringar på flaskverktyg tar mellan 3-5 månader. Leveranserna påbörjas med 5 liter och 10 liter bag in box. - Oavsett förseningen av försäljningen till USA kompenseras den minskade försäljningen mer än väl av den beräknade försäljningen av den nya produkten Activator Energy®, säger VD Stefan Bernenfelt angående prognosen för 2006. Förhoppningsvis kan Aqua Terrena under 2006 även slutföra en del andra avtal som öppnar fler exportmarknader. Marknadsläget Medical Marknaden i Sverige utvecklas positivt och enligt bolagets strategi. Försäljningen av idrottsskadematerial har främst skett till de stora kedjorna inom sportfackhandeln. Den nyutvecklade produktserien av thermoskydd och inläggssulor lanseras under våren 2006. I Danmark och Finland förväntas försäljningen öka markant under 2006. I Norge kommer Medicals produktportfölj att marknadsföras av Norsk Hydro med start under våren 2006. Den norska marknaden är ny för Medical och kommer härigenom att tillföra ökade försäljningsvolymer. Avtalet med Norsk Hydro innebär samtidigt en rätt för Medical att marknadsföra Norsk Hydros sortiment i Sverige, Danmark och Finland vilket även kommer att ge ökade försäljningsvolymer för Medical. Medical/Aqua Terrena lanserar den unika sportdrycken Activator Energy® i bag in box om 5 liter och 10 liter med den patenterade kolhydraten Vitargo®. Framtidsutsikterna är väldigt stora när det gäller sportdrycken Activator Energy® där lanseringen kommer att ske i hela Europa, vilket är en miljardindustri och där bolagets målsättning är att vara en av de ledande leverantörerna i Europa. Investeringar Immateriella och finansiella anläggningstillgångar Under året har moderbolaget förvärvat samtliga varumärken hänförbara till dotterbolaget Medical Sjukvårdsprodukters affärsverksamhet. Som tidigare omnämnts har moderbolaget under året förvärvat samtliga aktier i Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB. Dessa aktier redovisas i moderbolagets balansräkning till MSEK 5,0. Motsvarande goodwill-värde i koncernen uppgår till MSEK 4,6. Materiella anläggningstillgångar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier under året uppgår till MSEK 1,4 varav MSEK 0,1 i samband med företagsförvärv. Som ett led i att organisatoriskt renodla koncernens affärsverksamheter avyttrade moderbolaget i månadsskiftet maj/juni 2005 till bokfört värde samtliga maskiner och inventarier till dotterbolaget Aqua Terrena AB. Moderbolagets investeringar i inventarier har därefter uppgått till MSEK 1,2. Redovisningsprinciper Aqua Terrena International AB tillämpar från och med 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkänts av EU-kommissionen. Detta innebär att denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IFRS och sålunda upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år och framgår av årsredovisningen för 2004. I denna bokslutskommuniké lämnas i likhet med tidigare delårsrapporter under 2005 ingen specifik information om Aqua Terrena-koncernens intäkter och kostnader fördelade på olika rörelsegrenar och geografiska områden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 25 Rapportering för segment. I och med att affärsverksamheten i koncernen under 2005 varit mycket begränsad blir en sådan fördelning inte relevant. Översiktlig granskning Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor. Rapporttillfällen Under 2006 kommer delårsrapport för första kvartalet att lämnas den 30 maj, för andra kvartalet den 30 augusti och för tredje kvartalet den 29 november. Bokslutskommuniké för 2006 kommer att lämnas den 27 februari 2007. Årsredovisningen för 2005 kommer att finnas tillgänglig 14 dagar före årsstämman som är planerad att hållas den 30 juni 2006. Kallelse till denna årsstämma kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, på www.aktietorget.se och på www.aquaterrena.se Helsingborg 2006-03-31 Styrelsen Aqua Terrena International AB Vid frågor kontakta: Aqua Terrena International AB Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0709-45 61 70 alt tfn 036-37 20 10 eller via e-post stefan@medical-trainer.com Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår sedan juli 2005 i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso- frisk-, och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20 bankgiro: 5887-4454 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans