Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2008

(Aktietorget: ATI)

Aqua Terrena-koncernen redovisar för årets första nio månader en förlust efter finansiella poster på MSEK 12,4, att jämföra med en vinst föregående år på MSEK 7,9. Vinsten föregående år härstammar från ackordsvinsten som uppkom i samband med företagsrekonstruktionen. Resultatet för tredje kvartalet blev MSEK -3,6 (MSEK -4,1). Låg försäljning under januari-september, beroende på ombyggnad och nyinstallationer av maskiner, och stora kostnader kring emissionerna i bolaget har belastat koncernen negativt. Att märka är att delårsresultatet har belastats med av- och nedskrivningar med MSEK 2,9.

Fokus har under perioden legat på att bygga en plattform såväl organisationsmässigt som produktmässigt, vilket styrelsen och ledningen ansett vara nödvändigt för bolagets framtid.

Under våren 2008 har Guy Wilson Livs AB, Vasa livs AB och MPL Förvaltning/MPL Stormarknad AB klivit in i Aqua Terrena International AB såsom storägare. Detta har gjort att bolaget bl.a. kunnat beställa en ny hypermodern kolsyreanläggning och nya flaskverktyg för kolsyrat vatten. Även en ny flaska för sportdrycken har tagits fram.

- Äntligen är vi igång med vår nya produktionsanläggning för kolsyrat vatten, säger VD Stefan Bernenfelt. I november månad gick de första leveranserna av Aqua Terrenas kolsyrade vatten ut från fabriken. Vår nya serie av vattenprodukter och vår nya design på flaskorna har bemötts mycket positivt ute i handeln, fortsätter Bernenfelt. Det känns extra bra att efter en tids förhandling även kunna informera om samarbetet mellan Aqua Terrena och Invivo AB. Invivo AB tar över försäljningen i Sverige och Europa gällande varumärket MEDICAL. Avtalet löper på fem år och gäller hela produktsortimentet, avslutar Stefan Bernenfelt.

Vid den ordinarie årsstämman den 27 juni valdes en delvis ny styrelse; omval av Bo Berglund, Stefan Bernenfelt och Jan Lindell samt nyval av Markus Lönnroth och Guy Wilson. Den nya styrelsen valde sedan Markus Lönnroth till ny styrelseordförande.

Under juli och augusti månad har det skett provkörning av kolsyreanläggningen samt tester gällande flaska, kolsyrehalt och smaksättning med ett mycket gott resultat. Under november månad startade den riktiga produktionen av kolsyrat vatten upp.

Försäljning
Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för årets första nio månader till MSEK 1,5 (MSEK 4,9) och för tredje kvartalet till MSEK 0,5 (MSEK 0,8). Försäljningen de första nio månaderna har varit lägre än beräknat. Detta beror helt och hållet på att produktionen inte kom igång på allvar förrän i november månad. Nyinstallationen av den nya kolsyreanläggningen och provtestningen tog längre tid än beräknat.

Ekonomi
Bolaget har under året utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemission från ordinarie årsstämma 29 juni 2007, dels för betalning av investeringar i fabriken och dels för betalning av övriga kostnader för nya verktyg och design inför lanseringen av kolsyrat vatten.

Likviditet
Likviditeten är ansträngd men det är styrelsens målsättning att förbättra under våren 2009.

Marknadsläget Aqua Terrena
Fokus i Sverige ligger idag helt på dagligvaruhandeln i och med vår utökning av produktfamiljen vatten. Våra produkter har mottagits mycket positivt och mindre leveranser har gått ut under november månad. I Aqua Terrena fortsätter samarbetet med Exportrådet för etableringar av agenter i Europa för både vattnet och sportdrycken. Vi har idag förhoppningar om att inom kort sluta avtal med ett flertal kunder.

Marknadsläget Medical
Försäljningsrätten av det EU registrerade varumärket MEDICAL har överlåtits till Invivo AB. De tar hand om försäljningen i Sverige och i Europa. Övriga varumärke som ingår i samarbetet är varumärkena TRAINER och MEDIPEED. Invivo AB är annars känd som den största leverantören av fyrverkerier i Sverige med varumärket SVEA. Invivo AB har även en avdelning för sportartiklar och är agent i Sverige för Masita Sport och Reusch.

Investeringar
Materiella anläggningstillgångar
Koncernens investeringar i maskiner och inventarier under perioden uppgår till MSEK 6,2.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna, vilka framgår av årsredovisningen för 2007, är oförändrade i förhållande till delårsrapporten för januari-september 2007, årsbokslutet för 2007 och delårsrapporten för januari-juni 2008.

Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2008 kommer att publiceras den 25 februari 2009.


Helsingborg 2008-11-26
Styrelsen Aqua Terrena International AB

Vid frågor kontakta:
Aqua Terrena International AB
Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0708-92 5006 alt. 042-400 5006
eller via e-post stefan.bernenfelt@aquaterrena.se

Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se

Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår sedan juli 2005 i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador.

Ämnen

  • Industri, tillverkning