Pressmeddelande -

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Aqua Terrena International AB (publ), 556502-6563, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2006 kl. 13.00 på Marielunds Gård, 260 34 Mörarp. Anmälan m m Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 juni 2006 och dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 27 juni 2006 kl. 12.00 under adress Aqua Terrena International AB, Hjortvägen 61, 260 34 Mörarp eller per fax 042-750 20, per telefon 042-750 10 alternativt per e-post info@aquaterrena.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 juni 2006, då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB. Förslag till dagordning 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande att leda stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 7. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och eventuell verkställande direktör. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 10. Beslut om ändring av bolagsordningen. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission. 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår bolagsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i huvudsakligt syfte att anpassa denna till kraven enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar: • Ur § 5 utgår bestämmelsen om akties nominella belopp och ersätts med en bestämmelse om lägsta och högsta antalet aktier och innebär följande lydelse: ”Bolaget skall utge lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier.” • I § 6 tas uppgiften om att styrelsens ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma bort eftersom detta följer av aktiebolagslagen. • I § 7 tas uppgiften om att revisorer väljs för en tid av fyra år bort eftersom detta följer av aktiebolagslagen. Vidare läggs till möjligheten att utse ett registrerat revisionsbolag. • I § 8 ändras kallelsesättet på så sätt att kallelse skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet och den tidigare möjligheten att välja annan rikstäckande dagstidning tas därmed bort, dock att kallelse skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter för det fall utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra. Vidare ändras ordet ”ordinarie bolagsstämma” till ”årsstämma”, samt ”bolagsstämma” till ”stämma” samt läggs möjligheten till att hålla årsstämma i Stockholm. • I § 9 läggs bl.a. till en hänvisning till aktiebolagslagen 7 kap 28 § 3 stycket beträffande rätten att delta vid stämma. • I § 10 justeras texten rörande de ärenden som skall förekomma på årsstämma. • I § 12 uppdateras lydelsen av avstämningsförbehållet. Beslut om bemyndigande om att genomföra nyemission (punkt 11) I syfte att möjliggöra för styrelsen att kunna tillföra bolaget rörelsekapital samt för att möjliggöra företags och rörelseförvärv, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningens aktiekapitalsgräns med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt detta bemyndigande skall vid varje tillfälle ske till en teckningskurs som bedöms motsvara ett bedömt marknadsvärde med hänsyn till bolagets finansiella situation och ställning. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut om bemyndigande om att genomföra nyemission (punkt 12) I syfte att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kvittningsemissioner i samband med den pågående företagsrekonstruktionen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningens aktiekapitalsgräns med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att aktie skall tecknas med kvittningsrätt och/eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt detta bemyndigande skall vid varje tillfälle ske till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Detta då syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra kvittningsemissioner på de villkor som erbjudits fordringsägarna i samband med pågående företagsrekonstruktionen. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Dokument Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hjortvägen 61 i Mörarp från och med två veckor före årsstämman och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. ____________________ Mörarp i maj 2006 Styrelsen AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20 bankgiro: 5887-4454 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se

Ämnen

  • Företagande