Pressmeddelande -

Arbetsgivarverket informerar: Förbättrad rekryteringssituation i staten

Rekryteringssituationen för de statliga myndigheterna har förbättrats det senaste halvåret. Det visar höstens konjunkturbarometer för den statliga sektorn.

Resultatet av höstens konjunkturbarometer för den statliga sektorn, viktat efter antal anställda, kan sammanfattas i följande punkter:

  • Andelen myndigheter som svarat att de haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera det senaste halvåret minskar från 48 procent i vårens barometer till 36 procent i höstens barometer.
  • Personalomsättning och övertidsuttag väntas bli oförändrade i en majoritet av myndigheterna det kommande året jämfört med innevarande år.
  • Andelen myndigheter med en förväntad övertalighet det närmaste året minskar precis som andelen myndigheter som sagt upp personal det senaste halvåret.
  • År 2008 fanns ingen tydlig sysselsättningstendens. Inte heller i prognosen för år 2009 finns någon tydlig sysselsättningstendens. Svaren är jämt fördelade mellan de myndigheter som tror på en minskning, en ökning och en oförändrad sysselsättning.
  • Budgetomslutningen kommer att ha ökat i en majoritet av myndigheterna år 2008 jämfört med år 2007. I prognosen för 2009 tror nästan 50 procent av myndigheterna att budgetomslutningen blir större jämfört med år 2008.
  • En majoritet av myndigheterna väntas ha anslagsbalans åren 2008 och 2009. Färre myndigheter än på länge kommer att anslagsspara.

Rekryteringssituationen för de statliga myndigheterna har förbättrats det senaste halvåret. Mot bakgrund av att den globala ekonomin nu går in i en lågkonjunktur, BNP faller och att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden sjunker är det ingen överraskning att andelen myndigheter som rapporterat att de haft brist på lämpliga sökanden sjunker.

Bristen på lämpliga sökanden faller i samtliga sektorer förutom inom sektorn Affärsverk och infrastruktur där andelen är densamma. Inom sektorn Universitet, högskolor och forskning och sektorn Arbetsliv, omsorg och utbildning är bristen relativt hög medan bristen inom Ekonomisektorn, rättsväsendet, kultursektorn och sektorn Miljö, teknik och jordbruk är relativt liten. Av svaren att döma finns bristen framför allt bland experter och chefer inom arbetsområdena Juridiskt och allmänt utredningsarbete, ADB/IT-området och inom FoU, utbildning och forskning samt på handläggarnivå inom Ekonomiförvaltning och revision. De flesta bedömare tror också att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden generellt fortsätter att minska den närmaste tiden. Därför är det också rimligt att tro att bristen på lämpliga sökanden i statsförvaltningen minskar de närmaste åren.

När privat konsumtion och investeringar minskar i omfattning stimuleras ekonomin ofta av offentliga satsningar. Regeringen har i budgetpropositionen aviserat ökade nettoutgifter på cirka 32 miljarder kronor. Möjligen är det en anledning till att budgetomslutningen ökar hos en stor andel av myndigheterna. Satsningarna gäller framför allt infrastruktur, utbildning och forskning.

Höstens barometerundersökning visar att 25 procent av myndigheterna kommer att anslagsspara under år 2008. Det är en minskning av anslagssparandet då 63 procent av myndigheterna anslagssparade under år 2007. Vidare visar svaren att 40 procent av myndigheterna kommer att överskrida sina anslag under år 2008 medan 35 procent svarar att de kommer ha anslagsbalans i år. I jämförelse med tidigare år är det en relativt stor del som överskrider sina anslag och en relativt liten del som anslagssparar.

Mer information

Läs rapporten "Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2009"

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Roger Vilhelmsson, telefon 08-70013 16eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.

Ämnen

  • Arbetsliv

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda.

Kontakter