Pressmeddelande -

Arbetsgivarverket informerar: Vårdnadsbidrag, jämställdhetsbonus och intyg för tillfällig föräldrapenning

Riksdagen har beslutat att kommuner ska få rätt att införa vårdnadsbidrag från och med den 1 juli 2008. Riksdagen har också fattat beslut om att införa en jämställdhetsbonus samt krav på intyg från barnomsorgen för rätt till tillfällig föräldrapenning från och med 1 juli 2008.

Vårdnadsbidrag
Riksdagen har nu beslutat att kommuner ska få rätt att införa vårdnadsbidrag från och med den 1 juli 2008. Syftet med vårdnadsbidraget är att ge föräldrar större möjligheter att vara hemma och ta hand om sitt barn när det är mellan ett och tre år gammalt. En förutsättning för att kunna få bidraget är att barnet inte nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet.

Bidraget ska vara skattefritt och uppgå till maximalt 3000 kronor per barn och månad. Det kommer inte att vara pensionsgrundande. Föräldrar ska kunna arbeta och samtidigt få fullt vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt än inom den offentligt finansierade verksamheten. Det ska dock inte kunna lämnas till en vårdnadshavare som redan har vissa andra bidrag, till exempel arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Ledighet med vårdnadsbidrag
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om en ny ledighetsgrund i föräldraledighetslagen (1995:584). Det föreslås att föräldrar som vårdar barn för vilket det lämnas helt vårdnadsbidrag ska ha rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid med hälften.

I propositionen finns även förslag till en följdändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förslaget innebär att uppsägningstid för de arbetstagare som är föräldralediga på heltid med vårdnadsbidrag ska beräknas på samma sätt som sedan tidigare gäller för dem som är föräldralediga på heltid.

Riksdagen väntas fatta beslut om förslaget gällande ledigheten den 12 juni 2008.

Jämställdhetsbonus
Riksdagen har fattat beslut om att införa en jämställdhetsbonus från och med den 1 juli 2008. Syftet med jämställdhetsbonusen är att främja jämställdheten både i familjen och i arbetslivet.

Förslaget innebär att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Skattekreditering innebär att det belopp föräldern är berättigad till dras av från den slutliga skatten. Högsta nivå för jämställdhetsbonusen är 100 kronor per dag, det vill säga cirka 3000 kr per månad och den utgår till föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet.

Bestämmelsen kommer att tillämpas på föräldrapenning som lämnas för barn födda efter den 30 juni 2008.

Intyg för tillfällig föräldrapenning
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år om föräldern måste vara borta från arbetet.

Riksdagen har nu beslutat att från och med den 1 juli 2008 måste föräldern, med ett intyg eller på annat sätt, styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Den verksamhet som barnet normalt vistas i ska vara skyldig att utfärda ett sådant intyg på förälderns begäran. Syftet med bestämmelsen är att förhindra missbruk eller överutnyttjande av den tillfälliga föräldrapenningen.

Mer information
För ytterligare information om innehållet i detta nummer av "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Hanna Larsson, telefon 08-700 14 46, fax 08-700 13 40, e-post hanna.larsson@arbetsgivarverket.se, eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter