Pressmeddelande -

Fortsatt satsning på att stärka jämställdheten bland de nationella minoriteterna

Regeringen har i dag beslutat att ge Ungdomsstyrelsen förnyat uppdrag att fördela projektbidrag för att stärka jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteternas organisationer. Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 12 miljoner kronor.

-  Ett fortsatt arbete för att stärka jämställdheten bland nationella minoriteter är en central del för att öka egenmakten för minoriteter i Sverige, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som också är ansvarigt statsråd för minoritetspolitiken.

Den satsning på jämställdhet som påbörjades bland de nationella minoriteterna under den gångna mandatperioden har bland annat lett till att ett mer systematiskt jämställdhetsarbete har påbörjats bland minoritetsorganisationerna. Särskilt glädjande är att romska kvinnor som deltagit i arbetet blivit stärkta genom erfarenhetsutbytet med bland annat samer och tornedalingar och ett konkret resultat är att en romsk kvinnokonferens genomfördes under våren 2011.

Fakta om nationella minoriteter
Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Arbetet med att motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna är en del i regeringens strategi för de nationella minoriteterna (Från erkännande till egenmakt, prop. 2008/09:158).

När regeringsuppdraget har expedierats kommer det att publiceras här bredvid (länk till höger).


Kontakt:
Catharina Bildt
Tf pressekreterare hos
Erik Ullenhag
070-301 47 90

Kaisa Syrjänen Schaal
Departementssekreterare
08-405 53 34

Ämnen

  • Politik