Pressmeddelande -

IFAU ska göra uppföljning av jobbcoachning

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att genomföra en uppföljningsstudie av jobbcoachning. Syftet med uppdraget är att öka kunskapen kring jobbcoacher och att studera hur flödena till arbete ser ut.

IFAU ska studera jobbcoachning utanför garantierna med ett särskilt fokus på privata jobbcoacher som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

I uppdraget ingår att kartlägga vilka aktiviteter som äger rum inom ramen för coachningsverksamheten och undersöka om och i så fall hur Arbetsförmedlingens jobbcoacher skiljer sig åt mot de jobbcoacher som är upphandlade externt. I studien bör kostnaderna för interna och externa coachningsinsatserna beskrivas.

Uppföljningen bör beskriva både de privata coachningsföretagen och de arbetssökande som tagit del av upphandlade coachningsinsatser, respektive Arbetsförmedlingens egna coachningsinsatser. Studien bör även analysera flödet till arbete, och diskutera i vilken mån detta kan sättas i samband med coachningsinsatserna.

I den mån IFAU bedömer det som möjligt bör studien också analysera hur volymökningen av både externa och interna jobbcoacher under den senaste lågkonjunkturen har hanterats av Arbetsförmedlingen.

Senast den 31 december 2012 ska IFAU redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).


Kontakt:
Cherine Khalil
Pressekreterare hos Hillevi Engström
076-778 68 42

Ämnen

  • Politik