Pressmeddelande -

Arkus beviljar 900 000 SEK till projekt för hållbar stadsutveckling och den goda bostaden

ZOOM 21 är namnet på Arkus utlysning för rumslig planering och utformning av livsmiljöer med fokus på socialt, klimatsmart och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande i stadsdels-, kvartersskala. De tre inriktningar för kunskapsbyggande Arkus ser behov av är:

1. Analys av nuläge och historik

2. Behov och idéer inför framtiden

3. Nya arbetssätt, metoder och verktyg

Utlysningen riktades mot samverkande grupper av praktiker och forskare. Arkus har bedömt 29 intressanta ansökningar och valt att stötta 6 projekt.

Den 28/4 kl. 8-9.00 bjuder Arkus till en nätverksträff för presentation och samtal tillsammans med projektledarna för de 6 beviljade projekten.

#arkus #arkpol #arkforsk #urbpol #gestaltadlivsmiljö 

De 6 beviljade projekten:

Bortom Köket

Köket har förändrats marginellt de senaste 60 åren. Genom att ifrågasätta de värden som präglar dagens kök och istället utgå från ätandets grundprinciper i kombination med dagens förutsättningar kan projektgruppen hitta ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsvinster. En förutsättningslös arkitektonisk undersökning kring hur ätandet och dess infrastruktur kan ta plats i hemmet med omland kan ge viktiga uppslag till innovation av hemmets viktigaste och mest komplexa rum: köket.

Klimatsmart planering vid utveckling av nya bostadskvarter - fallstudier och framtagande av strategier

Samtidigt som klimatarbetet accelererar saknas det ofta en kritisk analys och uppföljning av reella effektiviseringsvinster i praktiken för att verkligen kunna återanvända och skala upp goda lösningar. Genom jämförande analyser på stadsdels/kvartersnivå, formulera ett kunskapsunderlag för att identifiera vilka planeringstrategier som leder till lägst klimatpåverkan per capita i framtida bostadsområden.

Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden

Målet med projektet är att med stöd av akademisk forskning och fallstudier ta fram transporteffektiva mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept anpassade efter förutsättningar i tre bildominerade stadstyper. I projektet ingår också att identifiera drivkrafter, hinder och möjliga strategier för önskad omställning.

Barnperspektivet på bostadsplaneringen

Barnperspektivet är ett relativt outforskat kunskapsutvecklingsområde när det kommer till bostadsforskningen. Projektgruppen har i sitt arbete funnit ett stort behov av att utöka vår kunskap om de inre rummets gestaltning ur barnets perspektiv. De vill öka kunskapen om vilka rum, rumssamband och rumsligheter som bör prioriteras i planeringen av den lilla lägenheten och hur kan rummets planering påverka barnets upplevda trygghet i hemmet.

Tegel, tegel på väggen där...

En bok om murningshantverket och dess utövande. I den nu planerade boken görs en sammanfattning av tillgänglig kunskap om det murade byggandets historik och utveckling från forntid till nutid. Boken kommer behandla samspelet arkitektur, konstruktion, material och hantverk. Både i förhållande till nydanande gestaltning som varsam restaurering.

Vilka är drivkrafterna bakom icke hållbar rivning?

Under 2020 revs välfungerande skolor och bostäder runt om i Sveriges kommuner. Många av dessa byggnader var funktionella, byggda i bra material och tidstypiskt vackra. Att bevara, underhålla och utveckla befintliga byggnader och bebyggelse är av största vikt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vilka är de drivkrafter som leder fram till rivningar och hur kan vårt förhållande till det byggda utvecklas?

Relaterade länkar

Ämnen

 • Arkitektur

Kategorier

 • tegel
 • barnperspektiv
 • hållbarhet
 • arkitektur
 • utveckling
 • samhällsbyggnad
 • forskning
 • bostadsbyggande
 • mobilitet
 • gestaltad livsmiljö

Arkus stiftelse syfte är att främja praktiknära forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad, samt att tillgängliggöra information och resultat från denna verksamhet

Kontakter

Olof Philipson

Presskontakt Arkus ordförande