Pressmeddelande -

Arwidsro ifrågasätter Oasmias styrelses agerande och kommunikation

Oasmia Pharmaceuticals AB:s styrelse har den 17 december i ett pressmeddelande framfört grundlösa anklagelser mot Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson. Vi vill här i korthet ge fakta kring tvisten mellan oss och Oasmias styrelse och varför vi anmodat bolaget att kalla till extra bolagsstämma för att byta ut styrelsen.

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia och sedan drygt ett år huvudägare. Vi är långsiktiga i vårt innehav och har under hela den tid vi varit ägare stöttat Oasmia finansiellt samt arbetat för att Oasmia ska bli ett framgångsrikt bolag. Vi ser nu med oro på hur bolagets styrelse ägnar sig åt finansiella manipulationer istället för att arbeta för bolagets utveckling och framgång.

Obetalt lån

Arwidsro har ingått ett låneavtal (lånelöfte) om 75 miljoner kronor till förmån för Oasmia vilket pressmeddelades den 2 januari 2018. Som betalning för löftet erhöll Arwidsro 24 193 548 teckningsoptioner vilket berättigar till lika många aktier. Samtidigt erhöll ett för Arwidsro okänt bolag MGC Capital Ltd (MGC) 10 641 161 teckningsoptioner mot att de skulle lämna ett lån om cirka 33 miljoner kronor på motsvarande villkor. Avsikten med lånelöftena var att Arwidsro och MGC skulle lösa ett lån som företaget Nexttobe AB (Nexttobe) lämnat Oasmia redan 2015, men som förlängts i omgångar. 

I slutet av augusti 2018 sålde Nexttobe, utan Arwidsros vetskap, Nexttobe-lånet till bolaget MGC. MGC betalade enbart 25 miljoner kronor kontant och kort därefter erlades ytterligare en del av köpeskillingen kontant. Resterande del ska betalas när lånet förfaller. Som säkerhet för den del av köpeskillingen som ännu inte betalats pantsatte MGC Nexttobe-lånet till Nexttobe.

Den 7 september 2018 meddelade Oasmia i ett pressmeddelande att MGC nyttjat 8 064 516 av sina teckningsoptioner. Som betalning kvittades en del av Nexttobe-lånet vilket var i strid med pantsättningen av Nexttobe-lånet och i strid med aktiebolagslagen. 

Den 1 november 2018 meddelade så Oasmia i ytterligare ett pressmeddelande att MGC hade nyttjat 25 806 451 teckningsoptioner och erlagt betalning genom partiell kvittning av Nexttobe-lånet. Av dessa teckningsoptioner ägs 23 225 806 av Arwidsro. Dessa har inte överlåtits till MGC av Arwidsro och Oasmia har inte rätt att förfoga över dem.

Styrelsen hävdar också att MGC med teckningsoptionerna har reglerat en skuld på 80 miljoner kronor för Oasmias räkning. Det är inte sant. Lånet är obetalt och skulden kvarstår.

Försök till stöld av optioner

Styrelsen i Oasmia har alltså låtit företaget MGC utnyttja teckningsoptioner som ägs av Arwidsro. Oasmia har inte rätt att låta det ske. 

Tilldelningen av teckningsoptionerna gjordes i samband med att Arwidsro tecknade sig för dem och registrering skedde hos Bolagsverket under februari 2018. Arwidsro har inte krävt att få nyttja teckningsoptionerna, utan de behövs för att Arwidsro ska kunna fullgöra sina åtaganden under det låneavtal som förlängdes i mitten av september genom avtal som hela styrelsen bekräftat.

På grund av att Oasmias styrelse i ett pressmeddelande angivit att företaget MGC nyttjat optionerna har Arwidsro i tingsrätten begärt ett förbud att nyttja dessa teckningsrätter för emission av aktier. Tingsrätten har beviljat detta och sedan utökat dessa så kallade säkerhetsåtgärder.

Ett bolag (i det här fallet Oasmia) kan inte återta teckningsoptioner som tilldelats någon annan (i det här fallet Arwidsro) och därefter överlåta dem till annan part (i detta fall MGC) utan den första partens samtycke (dvs. Arwidsros samtycke). Även om Arwidsro hade samtyckt till att Oasmia skulle få återta teckningsrätterna skulle dessa ha makulerats. Styrelsen har inte rätt att åter sätta dem i spel. Oasmias styrelse har dessutom försökt att gynna MGC på sådant sätt att de skulle få teckna aktier för 3,10 kr/st när den aktuella börskursen varit runt 12 kr, vilket styrelsen inte har rätt att göra enligt lag. Det finns även anledning att misstänka att det finns starka band mellan Oasmias styrelse eller delar av den och företaget MGC, och att man genom MGC agerat för egen vinning.

En ny styrelse med kompetens är en nödvändighet

Vi förvånas av att Oasmias styrelse ägnar sig åt allt annat än att utveckla bolaget. Vi anser att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen har brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Vårt förtroende för styrelsen är därmed förbrukat. 

Oasmia måste få en styrelse som har erfarenhet och kapacitet att transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt lyckat life-science bolag som kan slå mynt av den forskning som har bedrivits. Därför har vi begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Detta har nu skett, dock med sådan försening att det utgör ytterligare ett brott mot aktiebolagslagen.

För ytterligare Information, kontakta Peter Zonabend, tel: 070 496 32 78

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • oasmia
  • arwidsro

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Presskontakt

Peter Zonabend

Presskontakt VD 070 496 32 78

Relaterat innehåll