Pressmeddelande -

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör den framgångsrika prissättningen av 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSER AV DETTA PÅBUD KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT AMERIKANSK VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör den framgångsrika prissättningen av 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Assemblin Financing AB (publ) (“Emittenten”) offentliggör idag den framgångsrika prissättningen av dess erbjudande om 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025 (”Instrumenten”). Instrumenten kommer att löpa med en ränta motsvarande tre månaders EURIBOR (föremål för ett minimum om 0%) plus 500 baspunkter årligen. Erbjudandet förväntas avslutas 6 december 2019. Emittenten är ett bolag som kontrolleras av Triton.

Bruttointäkterna från erbjudandet, tillsammans med cirka 10 miljoner euro i likvida medel, kommer att användas av Emittenten till att återbetala samtliga utestående belopp under emittentens nu existerande långfristiga lån, revolverande lånekredit- och garantifaciliteter, lämna utdelning till aktieägarna samt betala avgifter och utgifter relaterade till erbjudandet och andra relaterade transaktioner.

För mer information, kontakta:

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och hållbarhetschef, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21

Erbjudandet sker enbart genom en erbjudandehandling. Det här pressmeddelandet utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett uppmanande om att lämna ett erbjudande om att förvärva värdepapper i någon jurisdiktion. I synnerhet utgör detta pressmeddelande inte ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i USA eller något annat land eller någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning eller försäljning vore olaglig.

Instrumenten har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act från 1933 med tillägg (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att en registrering skett enligt Securities Act eller om något undantag från registrering är tillämpligt. Detta innebär att Instrumenten och relaterade garantier inte får erbjudas eller säljas inom USA eller till, med undantag för kvalificerade institutionella köpare med stöd av undantaget från registrering i Rule 144A Securities Act (”Rule 144A”) och till personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act (”Regulation S”). Du är härmed notifierad om att säljare av Instrumenten kan ha stöd av undantaget från registreringskraven som framgår av Sektion 5 i Regulation 144A. Det ges inga utfästelser för att erbjudandet kommer att fullföljas.

Inga åtgärder har vidtagits i någon jurisdiktion (inklusive USA) av Emittenten som skulle utgöra ett publikt erbjudande av Instrumenten eller innehavet, tillhandahållandet eller distributionen av någon erbjudandehandling eller något annat material relaterat till Emittenten eller Instrumenten i någon jurisdiktion där en åtgärd krävs för ett sådant agerande.

Det här pressmeddelandet kan innehålla prognoser och andra framåtblickande uttalanden med sådan betydelse som omfattas av tillämpliga värdepapperslagar. Sådana prognoser eller uttalanden återspeglar Emittentens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell utveckling. Inga utfästelser kan ges att sådana händelser eller en sådan utveckling kommer att inträffa i enlighet med prognoserna. Faktiska resultat kan skilja sig från sådana prognoser.

I medlemsstater av det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, riktar sig detta pressmeddelande (och eventuella ytterligare erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till häri om det görs härefter) endast till sådana personer som utgör ”kvalificerade investerare” i enlighet med definitionen i prospektförordningen (EU) 2017/1129.

I Storbritannien, riktar sig detta pressmeddelande endast till (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor rörande investeringar som faller under Artikel 19(5) i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) eller (ii) så kallade ”high net worth”-entiteter, och till dem till vilka det annars lagligen får kommuniceras, som faller under Artikel 49(2) i Order eller (iii) personer som annars lagligen får ta del av en inbjudan eller uppmaning att delta i en investering (enligt vad som framgår av Sektion 21 i the Financial Services and Markets Act 2000(”FSMA”)) i samband med en emittering eller en försäljning av Instrument som annars lagligen kommuniceras eller orsakar kommunicering (samtliga sådana personer benämns ”relevanta personer”). I Storbritannien kommer investeringar som har anknytning till detta pressmeddelande endast att vara tillgänglig för, och involvera, relevanta personer. Annan person som inte är en relevant person får inte agera på basis av, eller förlita sig på, detta pressmeddelande eller dess innehåll.

I samband med emitteringen av Instrumenten kan den stabiliseringsansvarige (eller den som agerar för dennes räkning) överallokera Instrumenten eller genomföra transaktioner i syfte att stabilisera marknadspriset på Instrumenten på en högre nivå än normalt. Hursomhelst, finns det inga garantier för att den stabiliseringsansvarige (eller den som agerar för dennes räkning) kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärder får påbörjas på eller efter det datum då villkoren för erbjudandet görs publikt tillgängliga på lämpligt sätt och, om sådana åtgärder inletts får de avslutas när som helst, men inte senare än det tidigare av 30 dagar efter emitteringsdatumet av Instrumenten och 60 dagar efter tilldelningen av Instrumenten. Stabiliseringsåtgärder eller övertilldelning måste vidtas av den stabiliseringsansvarige (eller den som agerar för den stabiliseringsansvariges räkning) i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ämnen

  • VVS-, energiteknik

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på 9,7 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.

Presskontakt

Åsvor Brynnel

Åsvor Brynnel

Presskontakt Kommunikationschef +46 10 475 39 48