Pressmeddelande -

Angående ersättning för registrering i Luftvägsregistret

Astma- och Allergiförbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är två intresseorganisationer som tillvaratar intressen för personer med allergisjukdomar och personer med hjärt- och lungsjukdomar.

Astma- och Allergiförbundet har ca 21 500 medlemmar. Allergi och annan överkänslighet har ökat under de senaste decennierna och tillhör numera våra mest utbredda kroniska sjukdomar. Mer än 1,5 miljoner svenskar har en pågående allergisjukdom. När det gäller barn har ungefär vart tredje barn någon form av pågående allergisjukdom.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har ca 40 000 medlemmar. Lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är vardag för över en halv miljon människor i Sverige och många får inte diagnos, stöd eller behandling. Närmare 3000 personer avlider av KOL i Sverige varje år.

Vi har via våra föreningar i Skåne tagit del av information att de vårdcentraler som registrerar i Luftvägsregistret, det gemensamma kvalitetsregistret för astma och KOL, inte ges någon form av ekonomisk stimulans för detta. Vi har också förstått att det är vanligt att vårdcentraler ersätts för att de registrerar i det Nationella Diabetesregistret. Enligt den information som vi fått är det upp till varje landsting eller region att besluta om en sådan stimulans.

Den ekonomiska ersättningen för att registrera i olika kvalitetsregister är, antar vi, tänkt att stimulera till kvalitetsarbete när det gäller de stora folksjukdomarna. Registren är viktiga instrument för uppföljning och utvärdering. För våra medlemsgrupper har det särskilt stor betydelse med tanke på att många människor med astma uppvisar bristande följsamhet till föreslagen behandling eller att KOL-sjuka inte alltid erbjuds en optimal behandling. 

Idag har cirka 10 procent av den vuxna befolkningen astma. I Luftvägsregistret registreras förutom KOL och astma även olika allergier och därmed också rinit. Ungefär 80 procent av dem som har astma har även rinit. Kostnaden för de allergiska sjukdomarna uppgår till över 10 miljarder kronor varav astma står för 7 miljarder kronor.  

Ungefär 6 – 8 procent av befolkningen i landet har KOL. Räknar man in dem med preklinisk KOL uppgår andelen till 14 procent. KOL-sjuka drabbas hårt vid försämringsperioder och de som har en svår KOL kan behöva använda syrgas. Den årliga kostnaden för KOL beräknas ligga på 10 miljarder kronor.

Med tanke på att de flesta vårdcentraler idag registrerar i det Nationella Diabetesregistret, kan man konstatera att ekonomisk stimulans till vårdcentralerna har effekt. Vi anser därför att det är mycket ojämlikt att registrering i Luftvägsregistret inte ges samma ekonomiska stimulans som registrering i det Nationella Diabetesregistret.

Om vi patienter ska kunna göra ett fritt vårdval måste det finnas kvalitetsuppföljningar som vägleder oss i detta val. Luftvägsregistret är ännu i sin linda, och behöver därför all stimulans som är möjlig för att det inom en snar framtid ska kunna vara till nytta för både vårdgivare och patienter.

Vi vill gärna veta hur region Skåne ser på följande:

- Kommer regionen att i framtiden erbjuda någon form av ekonomisk stimulans till de vårdcentraler som registerar i Luftvägsregistret?

- Om inte, hur ska patienten informera sig när han/hon ska göra sitt vårdval, det vill säga välja vårdcentral?

- Om region Skåne inte har tänkt erbjuda ekonomisk stimulans till de vårdcentraler som nu ska registrera i Luftvägsregistret, hur ska de då stimuleras att fylla i registret?

Ingalill Bjöörn
Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet                                  
Inger Ros Förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Britta Landgren
Vice ordförande Astma- och Allergiföreningen i Skåne län
Jan Linné
  Ordförande Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Skåne

 

 

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • Nationellt kvalitetsregister för astma-KOL
  • allergireaktioner
  • allergi
  • allergisjukdomar
  • astma
  • astma- och allergiförbundet
  • Hjärt och Lungsjuka
  • kol
  • luftvårdsregistret

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364