Pressmeddelande -

Ny rapport om folksjukdomen atopiskt eksem publiceras idag

Idag presenterar Atopikerna tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, rapporten Atopiskt eksem – den gömda och glömda folksjukdomen. Rapporten släpps i samband med ett seminarium i Stockholm, på Internationella dagen för atopiskt eksem. Idag är ca. en miljon svenskar drabbade av den kroniska inflammatoriska hudsjukdomen och det finns stora förbättringsmöjligheter för vården av personer med atopiskt eksem i Sverige. 

I rapporten framgår att livskvaliteten hos den drabbade ofta påverkas negativt genom t.ex. sömnsvårigheter, försämrat självförtroende, nedstämdhet, behandlingskostnader samt ökad suicidrisk. Mått för att skatta livskvaliteten hos en person med den kroniska hudsjukdomen existerar, men i Sverige används verktygen alltför sällan.

- Det är tyvärr en livsstil att ha den kroniska inflammatoriska sjukdomen atopiskt eksem; triggers lurar varsomhelst och närsomhelst, väskan är full av krämer och man måste planera för smörjning, klädval, (inställd) träning och sömn. Alla som lever med atopiskt eksem, oavsett mild eller svår, utstår svår och intensiv klåda, smärta, störd sömn, men också risk för ökad samsjuklighet såsom hudinfektioner, allergier och astma. Det är oerhört viktigt att uppmärksamma den ökade risken för psykisk ohälsa och att vården inkluderar den aspekten i mötet med patienten. Det får inte vara rimligt att ge avkall på studier, yrkesliv eller relationer till följd av sitt atopiska eksem. Vi förtjänar samma möjlighet till god livskvalitet som andra, säger Sophie Vrang, ordförande Atopikerna.

God och jämlik vård av atopiskt eksem saknas idag
Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet har undersökt hur vård av personer med atopiskt eksem ser ut i Sveriges regioner. Resultatet var tyvärr inte överraskande: 80 procent av regionerna (20 av 21 deltog) förser inte, per standard, patienter med atopiskt eksem, med en personlig behandlingsplan som inkluderar behandlingsmål. Tyvärr använder 25 procent av regionerna inte livskvalitetsmått alls vid utvärdering av behandlingseffekt för patienter med atopiskt eksem och 30 procent av regionerna använder endast livskvalitetsmått sporadiskt. Endast en region erbjöd livskvalitetsmått för utvärdering för alla patienter med atopiskt eksem (milt till svår). Regionerna var däremot bättre på att erbjuda olika typer av behandlingar och stöd som ger symtomlindring - dock innebär inte erbjudandet av behandlingar att de automatiskt faktiskt också förskrivs.

-Vid atopiskt eksem är det viktigt att ställa rätt diagnos och utesluta andra diagnoser. Tyvärr är det svårare fall som ofta inte blir rätt behandlade. Atopiskt eksem är en drabbande sjukdom, faktum är att de som har milt till måttligt atopiskt eksem ligger i linje med de personer som har insulinkrävande diabetes vad det gäller påverkan på livet. Många förstår inte detta och patienter ska inte behöva åka landet runt för att få kvalificerad vård, säger Åke Svensson, överläkare på Skånes universitetssjukhus och hudklinik i Malmö.

Vägen framåt
Syftet med rapporten är att ge en överblick om hur vård och behandlingsalternativ för personer med atopiskt eksem ser ut i Sverige idag och ge förslag till förbättring för att de som lever med sjukdomen ska kunna få rätt vård för sina behov. Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet konstaterar i rapporten att vårdproblematiken för personer drabbade av atopiskt eksem kan sammanfattas i fem punkter:

  1. Sverige har en ojämn geografisk fördelning av hudläkare.
  2. Gemensamma och nationella behandlingsriktlinjer för atopiskt eksem saknas.
  3. Ett nationellt kvalitetsregister med hög täckning saknas idag men är på gång och behöver prioriteras
  4. Strukturerad patientundervisning saknas.
  5. Regionerna fokuserar inte på förebyggande behandling.

Om rapporten
Rapporten Atopiskt eksem – den gömda och glömda folksjukdomen ger översikt om sjukdomen, behandlingsalternativ, påverkan på livskvalitet, samsjuklighet och psykisk ohälsa samt hälsoekonomiska aspekter. Rapporten har producerats av Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet, med ekonomiskt stöd av Sanofi, och kan laddas ner via www.atopikerna.se. Rapporten är expertgranskad.

För frågor om rapporten kontakta Sophie Vrang, ordförande Atopikerna, telefon 073-674 29 26

alt. Jonas Brinnmyr, samordnare Vård och Forskning, telefon 08 - 506 28 213

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • atopikerna
  • atopiskteksem
  • eksem
  • ad-dagen

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Atopikerna, är en underförening i Astma- och Allergiförbundet, med diagnosspecifik inriktning. Föreningen verkar för jämlik vård, ökad kunskap, stärkt egenvård och en möjlig livskvalitet för personer som lever med atopiskt eksem. 

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364