Pressmeddelande -

Avfallstrender: Återvinningen ökar

Om all biogas som produceras vid svenska anläggningar för avfallsrötning användes som fordonsbränsle, skulle det kunna ersätta ca 18 miljoner liter bensin. 20 procent eller 600 000 lägenheter får sitt fjärrvärmebehov täckt av energiutvinningen från avfallsförbränning, redan idag. Det ersätter t ex 1 miljard liter olja. Avfallsförbränningen genererar dessutom en stor mängd hushållsel. Avfall behandlas och omvandlas till resurser - värme, el, fordonsbränsle, gödsel med mera. Varje behandlingsmetod är nödvändig och kompletterar varandra. Tack vare en effektiv avfallshantering når vi flera av Sveriges miljömål. Det framgår av RVFs nya statistik över avfall och återvinning*. Statistiken visar att: • Avfallsmängderna 2005 ökade med ca 3 procent jämfört med 2004. En anledning är rådande konjunktur och ökad konsumtion. • Mer än 95 procent av hushållsavfallet återvinns som energi, material eller näring, 2004 var det 90 procent. • På ett år har hushållsavfallet som deponeras nära nog halverats, från nio till fem procent av totalmängden. Sedan 1994 har deponeringen minskat med ca 85 procent. • Knappt 45 procent av hushållsavfallet gick år 2005 till materialåtervinning, inkl biologisk återvinning. Det är en ökning med cirka sex procent jämfört med föregående år. Kommunernas metallåtervinning ökar snabbast, med cirka 20 procent jämfört med 2004. • Förbränning med energiutvinning ökade med tio procent 2005, till knappt 50 procent, vilket bidragit till den snabba minskningen av avfall till deponering. • Mängden farligt avfall ökade tre procent 2005 och utgör idag 0,6 procent av hushållsavfallet. Återvinningen ger många nyttigheter till samhället. Närmare 1,4 miljoner ton avfall blir till nya råvaror för tillverkning av glas, stål, plast, papper med mera. En halv miljon ton blir jordförbättringsmedel och om all den biogas som produceras vid svenska anläggningar för avfallsrötning användes som fordonsbränsle skulle det kunna ersätta cirka 18 miljoner liter bensin. Slutligen ger 2,1 miljoner ton avfall till förbränning 9,9 TWh värme och 0,9 TWh elenergi. Det motsvarar värmebehovet för 600 000 lägenheter och el för drygt 100 000 hushåll, eller ca 20 procent av det totala fjärrvärmebehovet i Sverige. Fjärrvärmen från förbränningen ersätter ca 1 miljard liter olja. Svensk avfallshantering är framgångsrik. Ett stort engagemang från medborgarna, fastighetsägare, producenter, entreprenörer och kommuner har bidragit till att mer än 95 procent av hushållsavfallet nu återvinns. RVF bedömer att återvinningen kommer att öka ytterligare, inom något år beräknas endast någon procent deponeras. För mer information, se www.rvf.se där fullständig statistik publiceras 21 juni 2006. Eller kontakta: Weine Wiqvist, VD RVF, tfn 040-35 66 05, 070-893 15 99 Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28 * Alla uppgifterna gäller hushållsavfall och återvinningen av det, dvs inte industrins avfall. --- RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVFs medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.

Ämnen

  • Utbildning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05