Pressmeddelande -

Förorenat byggavfall återvinns med ny metod

Genom att ta bort det yttersta skiktet kan förorenad betong återvinnas. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige. Behandlingen ger såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. 

Trots att alla tycks vilja öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall saknas tydlig vägledning kring det. I ett utvecklingsprojekt har Avfall Sverige därför sökt nya metoder för att underlätta återvinning.

Betong från tre rivnings- och saneringsprojekt ingick. Den var förorenad med ämnen som kan vara skadliga för både människor och miljö, exempelvis PAH och pesticider eller andra organiska ämnen. 

Resultaten visar på att halten farliga ämnen kan minskas betydligt genom att ta bort de yttersta 0,1 till 0,5 centimetrarna. Merparten av betongen kan därefter återvinnas, exempelvis som utfyllnadsmaterial vid nybyggnation, gärna på den befintliga rivningstomten. Beräkningar visar att denna behandling kan innebära såväl miljömässiga som ekonomiska och administrativa fördelar.

– Visserligen krävs det ytterligare undersökningar av långsiktiga effekter innan denna återvinning kan ske i större skala. Rapporten visar ändå på att det finns stor potential att förebygga deponering av avfall. Även om mängden avfall som läggs på deponi i Sverige har minskat drastiskt, är det viktigt att vi försöker hitta nya möjligheter att öka materialåtervinningen. Det är ett steg på vägen mot att minska mängden avfall, säger Johan Fagerqvist på Avfall Sverige.

Projektet har finansierats av Avfall Sverige, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), BT Kemi efterbehandling, Fortifikationsverket, Svevia, ALS Scandinavia, NCC, WSP och Sweco. 


För vidare information, kontakta

Johan Fagerqvist, Rådgivare för deponering, energiåtervinning, 0706-35 69 09 johan.fagerqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef 070-662 61 28 acg@avfallsverige.se

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • avfallshantering
  • återvinning

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. 
Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nu

Presskontakt

Anna-Carin Gripwall

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128
Weine Wiqvist, VD

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat material