Pressmeddelande -

Gamla blöjor är lysande – lika mycket el från sopor som från vindkraft

Ur de sopor som förbränns produceras el som täcker årsförbrukningen för 240 000 villor. Eller 720 000 lägenheter. Nästan lika mycket el kommer från vindkraft. Och båda minskar utsläppen av koldioxid.


När det som materialåtervinns har sorterats ut har avfallsförbränningen två viktiga uppgifter: att ta hand om resterande avfall på ett säkert sätt och att utvinna energin. Den el som produceras vid anläggningar som förbränner hushållsavfall motsvarar drygt en miljard liter olja. Eftersom omkring 85 procent av avfallet är av förnybart ursprung har avfallsförbränning inte alls samma negativa påverkan på klimatet som fossila bränslen.


Genom att förbränna avfall istället för att deponera det skonas miljön också. Den metangas som bildas i deponier har nämligen 20 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid.

Totalt producerades 12,4 TWh1 värme och 1,5 TWh el vid de 30 svenska anläggningarna för avfallsförbränning under 2007. Vi får alltså mycket tillbaka genom att skicka vårt avfall till förbränning. En gammal pinnstol som förbränns kan till exempel driva en klockradio i 749 timmar. Gamla blöjor är inte heller så dumt. 1 000 st kan hålla en 10 W lågenergilampa lysande i 5 900 timmar eller hålla kylen kall i ett halvår.


Avfallet finns där. Det är en resurs, som vi måste utnyttja på bästa sätt!

För mer information om energi ur avfall, kontakta:
VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se
Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Expert Inge Johansson, 0739-88 33 99, inge.johansson@avfallsverige.se

Not: 1 TWh= 1 miljard kWh

Fakta
Utsläppen till luft av kvicksilver och andra tungmetaller från avfallsförbränning har minskat med nära 99 % sedan 1985. De totala utsläppen av dioxiner till luft från all avfallsförbränning i Sverige är 0,5 gram.
Under 2007 genererades 4,7 miljoner ton hushållsavfall i Sverige, dvs drygt 500 kg per person. Knappt hälften, 46 %, förbrändes medan 37 % materialåtervanns, 12 % behandlades biologiskt och 4 % deponerades. Totalt förbrändes 4 470 690 ton avfall, inklusive industriavfall, vid de 30 anläggningarna i Sverige under 2007 och det producerades totalt 12,2 TWh värme och 1,5 TWh el. Det motsvarar 1,4 miljoner m³ olja.
Återanvändning och materialåtervinning är vanligtvis att föredra framför energiutvinning. Önskan om hög materialkvalitet och praktiska förutsättningar utgör dock begränsande faktorer. Eftersom avfallet inte får läggas på deponi, är förbränning med energiutvinning ett nödvändigt komplement.


Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll