Gå direkt till innehåll
Axel Johnsons bokslut för år 2018

Pressmeddelande -

Axel Johnsons bokslut för år 2018

Ännu ett bra år för Axel Johnson

2018 var ett bra år för Axel Johnson. Koncernens totala omsättning uppgick till 82 354 mkr (77 174), en ökning med 7 procent. Årets resultatAX uppgick till 3 021 mkr i linje med förra årets rörelseresultat (3020 mkr), men förra årets resultat inkluderade en reavinst på 255 mkr efter försäljningen av Medius. Därmed visar det underliggande resultatet en positiv utveckling. Axel Johnson International, Axfood och Dustin uppvisar sina bästa resultat hittills, och samtliga koncernbolag ökar sin omsättning jämfört med föregående år.

- Det är med stolthet jag konstaterar att Axel Johnson återigen rapporterar god tillväxt och ett mycket bra resultat. Vår finansiella styrka möjliggör fortsatta investeringar i nya och befintliga verksamheter, och vi ser med tillförsikt fram emot 2019, säger Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef, Axel Johnson.

2018 har, liksom föregående år, präglats av hög förnyelsetakt. Stor del av förnyelsen sker i befintliga verksamheter. Åhléns har öppnat tre nya Åhléns Outlet-butiker, KICKS har skapat två nya skönhetsvarumärken, och Martin & Servera har öppnat Fiskhallen Sorunda. Därutöver driver koncernen förnyelse genom förvärv, och under året genomfördes totalt 22 förvärv, på både befintliga och nya marknader.

Den teknologiska omställningen kräver kraftsamling och nytänkande. För att få bäst insikt och skapa kraft i förändringsarbetet har Axjalla initierats – ett koncerngemensamt initiativ för strategisk förnyelse. Inom Axjalla arbetar vi med att använda data för att skapa bättre erbjudanden för kunder, effektivisera det interna arbetet och bygga bättre funktionalitet inom betalningar och transporter. Alla initiativ syftar till att sätta data och kundinsikt i centrum för förändringen för ökad kundnytta.

Våra koncernbolag

Axel Johnson International gör sitt bästa rörelseresultat hittills. Omsättningen ökar med 30 procent, främst tack vare förvärv av 16 nya bolag, men också genom stark organisk tillväxt. Även Axfood gör sitt bästa resultat någonsin, och växte omsättningen mer än marknaden. Under året har bolaget öppnat ett första automatiserat lager. Dustin har under året etablerat sig i Holland genom förvärvet av Vincere. Bolaget genomförde en nyemission om cirka 700 miljoner kronor. Axel Johnson tecknade sin pro rata-andel, och har också under året ökat sitt ägande i bolaget, till en total ägarandel om 26 procent. Freddy Sobin tillträdde som ny VD i KICKS. Under året har KICKS lanserat ett nytt affärssystem samt öppnat en flagshipbutik i Stockholm. För att stärka positionen inom en växande marknad för skönhet skapade Axel Johnson en helt ny enhet, Axbeautyhouse, som ansvarar för skönhetsområdet åt Åhléns och KICKS. Martin & Servera har infört en ny koncernstruktur för att stärka restaurangdistributionen samt etablerat Fiskhallen Sorunda för att bredda verksamheten inom färskvaror. Martin & Serveras VD kommer att lämna under 2019 och Liv Forhaug är utsedd till hans efterträdare. Novax har förnyat sin portfölj med två bolag; friskvårdsföretaget STC samt Revide, verksamt inom retail software. Detaljhandeln är inne i en tuff omställning och Åhléns uppvisar negativt resultat även detta år, men omsättningen ökade och e-handelsförsäljningen växte med 94 procent. City-varuhusen i Stockholm och Göteborg har renoverats och tre nya Åhléns Outlet-butiker har öppnats under året.

Viktiga händelser under 2018

  • Axfood inviger sitt första automatiserade lager.
  • Axel Johnson International genomför 16 förvärv, varav ett i Australien/Nya Zeeland.
  • Dustin etablerar sig i Holland genom förvärv av Vincere och genomför en nyemission om cirka 700 miljoner. Axel Johnson äger idag 26 procent av bolaget.
  • KICKS öppnar flagshipbutik i Stockholm och utser Freddy Sobin till ny VD.
  • Martin & Servera etablerar ny fisk- och skaldjursverksamhet genom Fiskhallen Sorunda.
  • Novax blir huvudägare i STC samt Revide.
  • Axbeautyhouse skapas, en enhet som ansvarar för skönhetsinköp åt Åhléns och KICKS.
  • Åhléns öppnar tre nya Åhléns Outlet-butiker.
  • En ny roll inrättas i Axel Johnsons koncernledning då Stina Andersson utses till operativ chef.


Axel Johnsons resultat 2018

Belopp i mkr

2018

2017

Nettoomsättning

82 354

77 174

ResultatAX

3 021

3 020

i % av nettoomsättning

3,7

3,9

Resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster

2 194

2 464

Resultat efter finansnetto

2 094

2 405

Balansomslutning

29 661

28 180

Sysselsatt kapital

16 325

16 210

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)

14

16

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

10 839

11 445

Soliditet (%)

44

48

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 559

3 182

Kassaflöde efter investeringar

983

377

Genomsnittligt antal årsanställda

21 569

20 358

ResultatAX är resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.


Koncernbolagen

Belopp i mkr

Ägarandel, 
procent

Nettoomsättning
2018

Nettoomsättning
2017

ResultatAX
2018

ResultatAX
2017

Axel Johnson International

100

9 869

7 573

610

416

Axfood

50,1

48 085

45 968

2 016

1 881

Dustin [1]

26

10 300

9 306

385

308

KICKS

100

3 198

3 080

15

80

Martin & Servera

70

14 597

14 475

360

318

Novax

100

1 540 [2]

1 403 [2]

104

377

Åhléns

100

4 809

4 792

-131

-70

[1] År 2018 avser verksamhetsåret sep 2017 - aug 2018.
År 2017 avser verksamhetsåret sep 2016 - aug 2017.

[2] Endast dotterbolag.

För ytterligare information, kontakta Linn Walenty, Communications Manager Axel Johnson, 08-701 61 45, linn.walenty@axeljohnson.se. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70 %), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50,1 %) och Dustin (26 %). År 2018 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson AB cirka 82 miljarder kronor och har omkring 22 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Presskontakt

David Salsbäck

David Salsbäck

Presskontakt Executive Vice President Communications & Sustainability +46 73 389 00 90

Relaterat material