Gå direkt till innehåll
AXEL JOHNSONS BOKSLUT FÖR ÅR 2019

Pressmeddelande -

AXEL JOHNSONS BOKSLUT FÖR ÅR 2019

Rekordår för Axel Johnson: Otålig förnyelse med långsiktigt perspektiv

Axel Johnsons 2019 var ett år av tillväxt och rekordresultat, men också av intensivt förnyelsearbete. Under 2019 ökade vi vår omsättning till 88,2 (82,4) miljarder kronor. Resultatet landade på 3 400 (3 021) miljoner, vilket gör 2019 till det bästa året i Axel Johnsons historia. De största resultatförbättringarna uppnåddes i Axel Johnson International och i Axfood, och samtliga koncernbolag ökade omsättningen. Den starka resultatutvecklingen bidrar till en värdefull stabilitet, när vi nu liksom andra företag och det omgivande samhället har att hantera en rådande osäkerhet.

Axel Johnsons vd, Mia Brunell Livfors:

”Axel Johnson lämnade 2019 som ett ännu starkare företag än vad vi var vid årets början. Under året växte vi, förbättrade lönsamheten och ökade hastigheten i vår förnyelse, samtidigt som vi har fokus på att bygga hållbara affärer som vi kan vara stolta över.

Under den sammantaget stabila finansiella ytan pågick snabba förändringar på många av våra marknader, och ett stenhårt förnyelsearbete i våra bolag. Vår affärsutvecklingstakt har aldrig tidigare varit så hög som under 2019, och året kännetecknades av e-handelstillväxt, lansering av nya koncept och produkter, många nya förvärvade bolag, stora investeringar och fokus på att driva arbetet för att nå våra koncerngemensamma mål avseende mångfald och klimatpåverkan.

Vår starka resultatutveckling ger oss ett värdefullt handlingsutrymme och möjliggör fortsatta investeringar i både befintliga och nya verksamheter. Axel Johnson är en företagsgrupp med en ägarfamilj som konsekvent betonar företags ansvar och kraft att förändra samhället i positiv riktning, och jag vet att den övertygelsen utgör ett kitt för väldigt många av oss som arbetar i verksamheterna.

Den övertygelsen är särskilt viktig nu, när vi har att hantera den osäkerhet och de påfrestningar på företag och på samhälle som Corona-spridningen innebär.

Vi ska agera för att säkra våra verksamheter och fatta ansvarsfulla beslut i förhållande till våra medarbetare och arbetsplatser. Även om vi kommer att vara tvungna att här och nu, och från dag till dag, hantera de kortsiktiga förändringar och utmaningar som situationen för med sig, så ska vi behålla vårt fokus på långsiktig utveckling och företagsbyggande.

Under 2020 fortsätter vi att utveckla våra verksamheter – och vi gör det förankrade i gemensamma värderingar och i en stolthet över att tillsammans bygga företag med ett riktigt långsiktigt perspektiv, som förenar samhälls- och affärsnytta.”

Våra koncernbolag

Axfood gör ett mycket starkt 2019 med ett rekordresultat på 2 173 (2 016) mkr. Axfood växte med 5,5 procent, vilket är långt snabbare än dagligvarumarknaden som helhet. Dragloket är Willys, som med sin starka kombination av kvalitet och lågpris står mycket väl rustat oavsett hur konjunkturen utvecklas.

Industrihandelsgruppen Axel Johnson International fortsätter sin tillväxtresa och växer såväl organiskt som genom förvärv. Bolaget passerade under 2019 för första gången tio miljarder, då omsättningen växte till 12,1 miljarder och resultatet till 746 (610) mkr.

Sällanköpsmarknaden präglas av en stenhård konkurrens mellan etablerade och nya aktörer, prispress från ständiga kampanjer, och ökad konkurrens över landsgränser. Under sådana marknadsförhållanden är det glädjande att se hur både KICKS och Åhléns lyckas öka sin försäljning både totalt och i jämförbara butiker, och att e-handeln visade imponerande tillväxt.

KICKS hade ett år av fortsatt intensivt omställningsarbete, med investeringar i förbättrade tekniska plattformar, analyskapacitet och lansering och utveckling av egna varumärken. Investeringarna i omställningen belastade resultatet som landade på 11 (15) mkr.

Åhléns förbättrar, trots stora investeringar i förnyelse och omställning, sitt resultat jämfört med fjolåret och landar på -116 (-131) mkr. Resultatet i varuhusverksamheten har förbättrats mer än vad de siffrorna visar, då det totala resultatet belastas av investeringar i expansion i nya koncept med lågprisinriktning, som Beauty Bargain och Åhléns Outlet.

Martin & Servera noterade ett resultat på 426 (360) mkr efter en stark utveckling i restauranghandeln. I december förvärvade Axel Johnson familjen Oldmarks 30-procentiga ägande i Martin & Servera och blev därmed helägare. Liv Forhaug tillträdde som vd i oktober. Martin & Servera är med sin exceptionella bredd och fokus på kvalitet och hållbarhet, väl positionerat för att fortsätta att leda utvecklingen på restauranggrossistmarknaden.

Dustin visade en god organisk tillväxt, medan marginalerna under det andra halvåret försvagades som en följd av förändrad kundmix, där de små- och medelstora kunderna varit mer återhållsamma med it-investeringar i en osäker konjunktur. Resultatet uppgick till 445 (385) mkr . Vi tror starkt på bolagets plan, med en kombination av försäljning av hårdvara och en tillväxt i standardiserade tjänster online. Utifrån den övertygelsen har vi under hösten 2019 ökat vårt ägande från 25,9 till 29,8 procent.

Novax resultat uppgick till 154 (104) mkr. Joakim Skarborg tillträdde som vd i januari och under året har Novax lagt en ny strategi, kompletterat organisationen samt samordnat investeringarna genom att inkludera D-Ax – Axel Johnsons enhet för investeringar i startups – i Novax. Novax har identifierat fyra områden som särskilt prioriterade för framtida investeringar: hälsa och friskvård, teknisk säkerhet, matvärdekedjan samt infrastrukturteknologi inom retail och restaurang. Under året har Novax avyttrat fyra bolag samt investerat i både befintliga och nya bolag. Däribland har investeringar gjorts i ett antal bolag i tidiga skeden, bland annat den digitala försäkringstjänsten Hedvig, träningsmedlemskapet Bruce, och i Leeroy, vars produkt syftar till att digitalisera restaurangbranschen, och som samarbetar nära med Martin & Servera.

AxSol – vårt nyaste affärsområde. Under 2019 tog Axel Johnson genom investeringar i Eneo och Otovo de första stegen in på solenergimarknaden, ett område som har potential att växa till en betydande affärsverksamhet inom Axel Johnson. Vi är övertygade om att förnyelsebara energikällor kommer att ha en strukturell tillväxt över lång tid framöver, och att solenergins konkurrenskraft kommer att tillta över tid när lagringsmöjligheterna förbättras och området drar nytta av ökad effektivitet och skala.

------------------------

[1] Dustins resultat för 2019 avser det brutna räkenskapsåret sep 2018 - aug 2019.

Axel Johnsons resultat 2019

Belopp i mkr

​2019

​2018

​Nettoomsättning

​88 213

​82 354

​ResultatAX

​3 400

​3 021

​i % av nettoomsättning

​3,9

​3,7

​Resultat efter finansnetto

​2 267

​2 094

​Balansomslutning

​29 226

​29 661

​Sysselsatt kapital

​15 597

​16 325

​Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)

​15

​14

​Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

​10 284

​10 839

​Soliditet (%)

​41

​44

​Nettoskuldsättningsgrad (ggr)

​0

​0

​Kassaflöde från den löpande verksamheten

​3 193

​3 559

​Kassaflöde efter investeringar

​20

​983

​Genomsnittligt antal årsanställda

22 272

21 506


Koncernbolagen

Belopp i mkr

Ägarandel,
procent

Nettoomsättning
2019

Nettoomsättning
2018

ResultatAX
2019

ResultatAX
2018

Axel Johnson International

100

12 095

9 869

746

610

Axfood

50,1

50 740

48 085

2 173

2 016

Dustin [1]

29,8

12 536

10 300

445

385

KICKS

100

3 351

3 198

11

15

Martin & Servera

100

15 077

14 597

426

360

Novax

100

1 579 [2]

1 540 [2]

154

104

Åhléns

100

5 109

4 809

-116

-131

ResultatAX är resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.
[1] År 2019 avser verksamhetsåret sep 2018 - aug 2019.
År 2017 avser verksamhetsåret sep 2017 - aug 2018.
[2] Endast dotterbolag.

För ytterligare information, kontakta David Salsbäck, Kommunikations- och hållbarhetschef Axel Johnson, 08-701 61 05, david.salsback@axeljohnson.se.

Ämnen


Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, KICKS, Martin & Servera, Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50,1 %) och Dustin (29,8 %). År 2019 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 88 miljarder kronor och har omkring 25 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Presskontakt

David Salsbäck

David Salsbäck

Presskontakt Executive Vice President Communications & Sustainability +46 73 389 00 90

Affärer som gör skillnad

Axel Johnson är ett ledande familjeföretag i snabb förnyelse med sikte på koncernens 10/50-mål. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, AxSol, KICKS, Martin & Servera, Novax, samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50,1 %) och Dustin (ägarandel 28,9 %). Axel Johnsons nettoomsättning uppgick till cirka 95 miljarder kronor 2021, och koncernbolagen har sammanlagt omkring 25 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Axel Johnson ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget Axfast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Axel Johnson
Villagatan 6
100 41 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum