Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barnrättsdagar, barntoppmöte och BO bloggar

Barntoppmöte i riksdagshuset

Barnombudsmannen anordnade tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Riksdagen ett toppmöte under temat barn på flykt den 24 april 2017. På mötet deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, barnombud från tjugo europeiska länder, inbjudna barnrättsexperter från hela Europa samt en god uppslutning från svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt.

Bland talarpunkterna finns en inledning av barnombudsman Fredrik Malmberg, ett uttalande av minister Åsa Regnér samt två huvudtalare – Tomas Bocek, Europarådets speciella rapportör för migration och Nicola Clase, ambassadör och regeringens koordinator för migration och flyktingfrågor.

Två paneldiskussioner med svenska och internationella deltagare hölls –Utmaningar i barnrätt i migration och Utmaningar i barnrätt under EU:s nya gemensamma asylsystem. En interaktiv session om barns rätt och utmaningar kring migration och integration i Europa fick igång deltagarna i en bra diskussion i smågrupper.

Vid toppmötet antogs ett uttalande av ENOC-deltagarna - ” Position Statement on urging the EU institutions to respect the rights of the child in developing the new Common European Asylum System”. ENOC – European Network of Ombudspersons for Children

Läs mer om barntoppmötet https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/uttalande-for-barns-rattigheter-antaget-under-barntoppmotet-24-april/

Läs hela uttalandet https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/externa-dokument/enoc-statement-ceas-final-version.pdf

Läs på ENOCs sajt http://enoc.eu/?p=1745

Barnrättsdagarna 2017 – Barnperspektiv på migration, integration och inkludering

Barnrättsdagarna är världens största barnrättskonferens. I år slogs deltagarrekord – när över 1200 anmälningar kommit in för årets konferens i Örebro var vi tvungna att stänga möjligheten för fler att anmäla sig! Under två dagar presenterades 15 programpunkter i kongresshallen och 39 seminarier genomfördes.

Temat för årets barnrättsdagar var både angeläget och naturligt! Det senaste dryga året har många aspekter av den ökade migrationen ständigt varit på agendan. Flera utredningar och diskussioner har tagit upp bland annat kvaliteten på mottagandet under 2015, om nyanlända och barns psykiska hälsa, om åldersbedömningar och om rättssäkerhet i asylprocessen.

Bland talare och debattörer som deltar finns förutom barnombudsman Fredrik Malmberg och Allmänna Barnhusets generalsekreterare Cecilia Sjölander även Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, Sveriges Advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, Morten Kjaerum, som leder Raoul Wallenberginstitutet, och skådespelaren Ahmad Khan Mahmoodzada.

Målgrupper för Barnrättsdagarna är beslutsfattare, personer som arbetar med eller för barn inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

www.barnrattsdagarna.se finns det resuméer av seminarier och filmade föredrag att ta del av.

Lyssna på Barnombudsmannens nya podcast om barns rättigheter!

Barnombudsmannen har startat en podcast om barn och barns rättigheter. Den vänder sig till alla som är intresserade av barns rättigheter, men med ett extra fokus på de som i sina dagliga verksamheter möter barn. Vår podcast kommer att öka kunskapen om barns och ungas villkor och rättigheter och det är meningen att lyssnaren ska få med sig nya perspektiv som går att använda direkt på det egna arbetet med barn.

Det första avsnittet fokuserade på nyanlända barns hälsa och i det andra diskuterades hur rättigheterna för de barn som flytt till Sverige kan tillvaratas i asylprocessen. I en kommande serie kommer barnombudsmannen att göra en internationell utblick för att prata om barn i ett internationellt perspektiv.

Alla avsnitt finns att lyssna på där poddar finns – på Itunes och SoundCloud.

För att få reda på när ett nytt avsnitt släpps, följ Barnombudsmannen på Facebook.

https://www.facebook.com/barnombudsmannen.fredrikmalmberg

https://soundcloud.com/user-242230544

Mer om årsrapporten

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött cirka 600 barn och unga som tagit sin flykt till Sverige. Många barn har berättat om sina framtidsdrömmar, om hoppet som ställts till Sverige och fristaden här från det barnen upplevt tidigare i sina liv.

– När barnen berättar om sin situation tar de upp tunga upplevelser, men också sina framtidsdrömmar. Barnen uttrycker ofta tacksamhet mot Sverige, men är oroliga över sin situation och önskar att vuxna lyssnade mer på det de har att berätta, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnen har berättat om ett mottagande som ibland har varit otryggt med stora boenden med främmande vuxna, många flyttar och uppbrott, lång väntan på att få en god man och en skolgång med förhinder. De har också berättat om asylutredningar där deras asylskäl inte fått komma fram. Hur utredningar inte utförts på ett barnanpassat sätt och att barnen inte alltid förstått vad som händer.

– Sverige är i grunden en väl fungerande rättsstat, men rättssäkerheten måste också omfatta barn som söker asyl i Sverige. De brister barnen beskriver i utredningarna och möjligheten att få fram sina asylskäl väcker stor oro, säger Fredrik Malmberg.

Läs mer om rapporten, ta del av våra förslag till förbättring och hör barnen själva berätta om sina upplevelser.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/vi-lamnade-allting-och-kom-hit-2017/

Barnombudsmannens blogg: Barn ska behandlas som barn!

Barnombudsman Fredrik Malmberg uppmärksammar på ett generellt plan de krav som barnkonventionen ställer i situationer när barn misstänks ha begått ett brott. Bland annat lyfter han att en rättsprocess måste anpassas när det handlar om barn som inte är färdigutvecklade fysiskt eller psykiskt, att barn som misstänks för ett brott ska betraktas som oskyldigt innan motsatsen bevisas och rätt till anpassad information och rätt till offentlig försvarare vid förhör.

Blogginlägget är påkallat av det uppmärksammade mordet på en fyraårig pojke där två små barn anklagades och förklarades skyldiga efter långa förhör men utan en bevistalan.

http://barnombudsmannen.blogspot.se/2017/05/nar-barn-misstanks-for-brott.html?m=1

Ämnen

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm