Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Frukostseminarier, Barnrättsdagarna och Barnkonventionen som svensk lag.

Tre seminarier om viktiga barnrättsfrågor

Barnombudsmannen genomför under våren tre seminarier för att presentera nyskrivna rapporter i viktiga barnrättsfrågor. Det är frågor som ekonomisk utsatthet, tillgång till hälso- och sjukvård för alla barn i Sverige, samt barns tankar om jämställdhet.

24/1 "Inget rum för trygghet - barns röster om vräkningar och hemlöshet"
Antalet barn som lever i akut hemlöshet tycks öka kraftigt. Det saknas nationell statistik och uppföljning, men den lokala statistik som är tillgänglig inger stor oro.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/frukostseminarium/

Sista anmälningsdag är 20/1. Anmäl till Emma Forssell på emma.forssell@barnombudsmannen.se

16/2 Hälsorapporten ”Nyanlända barns hälsa”
Under 2016 följde Barnombudsmannen upp situationen för asylsökande barns hälsa och har träffat ett antal ensamkommande nyanlända asylsökande barn. Den sammanlagda bilden ger att långt ifrån alla nyanlända barn får till gång till den hälso- och sjukvård de har rätt till.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/frukostseminarium-om-nyanlanda-barns-halsa/

Sista anmälningsdag är 20/1. Anmäl till Frida Ekberg på frida.ekberg@barnombudsmannen.se

7/3 "Barns röster om jämställdhet" 
Barnombudsmannen lanserar nu rapporten ”Barns röster om jämställdhet” som kommer att presenteras under ett frukostseminarium.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/frukostseminarium-om-barns-erfarenhter-av-ojamstalldhet/

Sista anmälningsdag är 1/3.Anmäl till Hans Reuterskiöld på hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se

Barnrättsdagarna 2017

Barnrättsdagarna 25-26 april 2017 har barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering som tema. Arrangerar gör Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset. Det är världens största barnrättighetskonferens och har hållits årligen sedan 2010. Konferensen 2016 slog rekord i antalet deltagare och vi hoppas på ett lika lyckat arrangemang 2017.

Anmäl här: http://www.barnrattsdagarna.se/kunskapsbanken/2016/12/05/nu-har-vi-oppnat-anmalan-till-barnrattsdagarna-2017/

Dialog om barn i polisarrest

Frihetsberövade barn behandlas inte som barn utan som vuxna. Detta kan få långvariga och svåra konsekvenser för barnet. Under tiden från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016 har minst 2685 insättningar av barn skett i Polismyndighetens arrester.

Läs mer här: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/for-manga-barn-i-arrest/

Nyanlända barn mår allt sämre psykiskt

Barnombudsmannen känner stor oro över nyanlända barns mående. Vi konstaterar i en granskning av situationen för barn och unga som sökt asyl i Sverige att det finns brister i vården för dessa barn.

Läs mer här: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/barnombudsmannen-kanner-stor-oro-for-nyanlandas-psykiska-halsa/

Remissvar på betänkande om Barnkonventionen som svensk lag

Barnombudsmannen skickade den 6 oktober in sitt remissyttrande avseende Barnrättsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19. Förslagen kommer att ha stor betydelse för det enskilda barnets möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken och för synen på barn i samhället i stort.

Läs kritiken här: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/jo-har-fel-om-barnkonventionen/

Barnkonventionen som lag: en historisk milstolpe i arbetet för barnets rättigheter 
http://barnombudsmannen.blogspot.se/2016/10/barnkonventionen-som-lag-en-historisk.html  

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm