Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barnkonventionen som lag gör stor skillnad

Riksdagen har nu sagt ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett avgörande beslut.

- Det här är ett stort steg som kommer att göra stor skillnad för barn, särskilt för barn i utsatta situationer, säger vikarierande barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist.

Beslutet i riksdagen i dag om att göra barnkonventionen till lag är avgörande. Enligt barnkonventionen har alla barn i Sverige samma rättigheter. Barn har till exempel rätt att skyddas mot alla former av våld. Trots det utsätts barn i Sverige för våld.

- Barns mänskliga rättigheter kränks varje dag. Barnrättslagen behövs för att barns rättigheter ska respekteras i praktiken, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Våld i hemmet, skolan och närområdet

I vår senaste årsrapport har Barnombudsmannen identifierat utsatta förorter och kommuner där barn statistiskt sett har bland annat sämre skolresultat, ekonomi och hälsa. I rapporten berättar drygt 900 barn hur det är att växa upp i storstädernas förorter och i exempelvis glesbygdskommuner.

Trots att många av barnen trivs där de bor, är vardagen kantad av våld och kriminalitet. Barnen kan ha sett människor bli skjutna eller själva utsatts för våld. Mer än var tionde flicka känner sig otrygg i sitt närområde. Även barn så unga som 4–5 år berättar om våld på förskolan och om otrygghet i närområdet. Barnen beskriver att våld är vardag även i skolan, såväl fysiskt våld som mobbning, kränkningar och trakasserier.

Barnombudsmannens tidigare granskningar har också visat att barn utsätts för våld när de är placerade i samhällets vård och att barn med funktionsnedsättning utsätts för kränkningar. Dessutom utsätts barn för våld och övergrepp i den egna familjen.

Barnen berätta att socialtjänsten, som ska vara skyddsnätet för barn i utsatta situationer, inte alltid lyssnat och att barnet inte har fått tillräckligt stöd.

Nödvändig reform

Att stärka barns mänskliga rättigheter genom att göra barnkonventionen till lag är nödvändigt. Reformen har många fördelar:

* En lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter.

* Barnrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.

* Luckor som finns i lagstiftningen kan täppas till.

* Barnrättslagen får företräde framför förordningar och myndighetsföreskrifter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm