Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett stort ansvar ligger på dem som skapar rubriker

Barnombudsmannen 2006-05-12 (debattartikel införd i Resumé) Medier spelar en mycket stor roll i våra liv. De påverkar och formar en stor del av barns och ungas liv. Vi ser återkommande hur ett barns eller en familjs liv hängs ut på löpsedlar och i en utdragen rapportering. Barn står i en beroendeställning till oss vuxna. Det innebär att vi har ett extra ansvar för att skydda barn och unga från att bli utnyttjade. Det kan därför aldrig vara rätt att låta ett eller flera barn exponeras i media för "den goda sakens skull". Att exploatera och exponera ett barn eller en familj för att uppnå ett syfte i en kampanj med ett aldrig så lovvärt syfte är oetiskt. De etiska spelreglerna för press, radio och tv innehåller inte ett ord om att svenska medier bör ta särskild hänsyn till barn. Det borde de göra. I Norge har spelreglerna länge innehållet en särskild skrivning om att journalister ska ta särskild hänsyn till barn. Och IFJ, den internationella journalistfederationen, har tagit fram särskilda riktlinjer för hur journalister bör behandla barn utifrån ett barnrättighetsperspektiv. Det vore befriande om dessa riktlinjer kunde bli mer kända och använda i Sverige. Vi har i flera år i artiklar, intervjuer, i debatter och vid besök på redaktioner tagit upp frågan om behovet av skärpta etiska regler när det gäller behandling av barn i medierna. Många av dem vi har mött säger sig ta särskild hänsyn när barn är inblandade, men likväl sker det återkommande övertramp som är oacceptabla med tanke på vilket lidande det kan innebära för de drabbade och deras anhöriga. Ett stort ansvar ligger även på dem som skapar rubriker som "Mamma, mörda mig" eller "Polisen misstänker: 4-årig flicka våldtogs av 7-åring i liten svensk by" som möter barn och ungdomar på väg till eller från skolan. Om etiken sägs finnas på redaktionerna undrar man om den upphör i samma stund som löpsedlarna skapas. Barnombudsmannen ska arbeta för att öka barnperspektivet i hela samhället. Här har medierna en viktig roll att fylla med sin opinionsbildande roll i samhället. Medierna ska granska och lyfta fram missförhållanden när det gäller barn. Men med det följer också ett särskilt ansvar som alla medier inte reflekterar över. Det går att beskriva enskilda barns öden utan att skildringarna blir så ingående att de kränker ett barns och dess familjs liv. FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ger varje enskilt barn rätt till skydd mot alla former av övergrepp, misshandel och kränkningar. FN: s barnrättskommitté är mycket tydlig i sina anvisningar till de länder som har skrivit under och ratificerat barnkonventionen: Barns privatliv ska respekteras, både av den egna familjen och av resten av samhället. Ett barn har också rätt till lagligt skydd mot intrång i familjen och hemmet. Barnet ska skyddas från angrepp på dess heder eller rykte. Medier får inte utnyttja barn, slår barnrättskommittén fast. Medierna ska skydda barns integritet och inte sprida fördomar eller stereotypa beskrivningar som kan ha negativ inverkan på hur barn uppfattas. Riktlinjer som ska skydda barnet mot information och material som är till skada för barnet ska därför uppmuntras, anser kommittén. Men barnrättskommittén är också tydlig med hur viktig roll massmedia spelar för att barn ska ges en möjlighet att uttrycka sig. En av barnkonventionens grundläggande principer är att barn ska få komma till tals och att deras åsikter ska respekteras. Barn ska inte bara kunna konsumera information, utan också själva delta i medierna. Men verkligheten är sådan att barn och unga i mångt och mycket är i händerna på vuxnas godtycke när deras liv ska skildras. Alla medier borde i större utsträckning än i dag analysera vad en publicering eller rapportering av en nyhet med barn inblandade får för konsekvenser. Sverige är på många sätt ett föregångsland när de gäller barns rättigheter. Men vi har märkt att det ibland är svårt att få journalister att ta till sig vad ett riktigt barnperspektiv innebär. Pressetik där barns rättigheter står i centrum i det dagliga arbetet på redaktionerna står inte högst på agendan. Det borde det göra. Det är dags att agera utifrån barnkonventionens anda på alla redaktioner och på journalistutbildningarna runt om i Sverige. Lena Nyberg barnombudsman _________________________ Barnombudsmannen Ulla Tillgren, pressansvarig Box 22106, 104 22 Stockholm Besök: Norr Mälarstrand 6 Telefon: 08-692 29 53 Mobil: 070-212 29 53 Fax: 08-654 62 77 http://www.bo.se

Ämnen


Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm