Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ingen föds kriminell-viktigt att stärka skyddet för barn som far illa

Allvarlig och grov brottslighet både drabbar och utförs av barn. Om samhället ska kunna bryta denna utveckling krävs en perspektivförskjutning från repressiva åtgärder till tidiga förebyggande insatser för barn. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete startar tidigt i barnets liv. Samhällets förmåga att upptäcka barn som växer upp i våld och utsatthet måste stärkas och därefter måste de få rätt stöd och insatser. Idag överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport: ”Jag hade vitt hjärta- tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet” till regeringen.

- Vi vet att små barn kan leva under fruktansvärda omständigheter i åratal utan att någon upptäcker det eller larmar om det, trots att det funnits tydliga tecken. Åtskilliga barn vi har pratat med genom åren undrar varför de inte fick någon hjälp, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Under de första levnadsåren har barnet få kontakter utanför familjen och är ofta beroende av att aktörer som BVC, tandvård och förskola agerar vid misstanke om att barnet far illa. Anmälningsskyldigheten är central för att skyddssystemet för barn ska fungera. Trots det kraftigt ökande antalet orosanmälningar saknas fortfarande anmälningar när det gäller de yngsta barnen.

- När föräldrar brister i omsorg har samhället ett ansvar att ge skydd och tillgodose barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Föräldrars rätt till integritet och valfrihet får aldrig stå i vägen för barnets rätt till skydd. Det krävs också en moderniserad socialtjänstlagstiftning och en socialtjänst där det enskilda barnet är i fokus, säger Elisabeth Dahlin.

Ojämlikheten bland barn i Sverige är stor och ökar inom flera områden, bland annat avseende hälsa, ekonomi och skolresultat. Barn med sämre socioekonomiska förutsättningar är extra utsatta, men risken för kriminalitet senare i livet kan minska om yngre barn får stöd så tidigt som möjligt.

Rekommendationer till regeringen i korthet

Årsrapporten är indelad i tre områden: Rätten till en trygg uppväxt, Rätten till liv och hälsa och Rätten till en god utbildning. Inom varje område lämnar Barnombudsmannen förslag till regeringen.

Barnets rätt till en trygg uppväxt

En socialtjänstlagstiftning som utgår från ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att:

 • Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen förtydligas i lag och likvärdighet garanteras.
 • Barnet ska ha rätt till stödinsatser även om föräldrarna inte samtycker.
 • Barnet ska göras delaktigt i beslut och insatser för att få rätt stöd.
 • Socialtjänsten ska arbeta tvärprofessionellt med barnet i fokus.

Ökad kunskap och förbättrat skyddsnät för barn.

  • Kartlägg och analysera alla fall där barn och unga dömts för brott till sluten ungdomsvård eller fängelse. Använd kunskapen och barnens erfarenheter för att dra lärdom om hur samhället bättre kan förebygga kriminalitet med tidiga insatser.
  • Öka kunskapen om flickor i kriminella miljöer. Kartlägg deras bakgrund, rekryteringsväg och roll för att identifiera brister i samhällets förmåga att förebygga kriminalitet.
  • Föreskriv att socialtjänsten ska hålla orosanmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt.

  Barnets rätt till liv och hälsa

  Förstärk barnrättsperspektivet i hela hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

   • Förstärk skyddet för barn i utsatthet genom att erbjuda utökat hembesöksprogram och föräldrastöd i hela landet.
   • Utred möjligheten att ge alla barn obligatoriska hälsoundersökningar för att säkerställa rätten till bästa möjliga hälsa.
   • Utöka elevhälsans och skolhuvudmannens ansvar för barnets rätt till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
   • Förbättra möjligheten att ge barnet tidiga, samordnade insatser genom att ge förskolan och skolan laglig rätt att ta initiativ till att en samordnad individuell plan, SIP, upprättas för barnet.

   Öka kunskapen om barn som far illa och skyldigheten att anmäla till socialnämnden att barn far illa.

    • Ge kontinuerliga, kunskapshöjande insatser till de yrkesgrupper som omfattas av anmälningsskyldigheten.
    • Identifiera och undanröj hinder i verksamheter som omfattas av anmälningsskyldigheten.
    • Inför ett obligatoriskt moment i relevanta högskoleutbildningar om alla former av våld mot barn, inklusive försummelse.

    Barnets rätt till utbildning

    Stärk barns rätt till förskola.

     • Ge barn likvärdig och ökad rätt till förskola.
     • Sänk skolpliktsåldern och inför obligatorisk förskola från 5 års ålder.
     • Utöka skolplikten så att den omfattar alla barn som vistas i Sverige.

     På denna länk finns förslagen i sin helhet:

     https://www.barnombudsmannen.se/aktuellt/arsrapport-2023/

     Rapporten publiceras klockan 16.00 på Barnombudsmannens webbplats.         Ämnen


         Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

         Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

         Kontakter

         Anna Engstrand

         Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

         Om Barnombudsmannen

         Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

         Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

         Barnombudsmannen
         Norr Mälarstrand 6
         104 22 Stockholm