Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga

Barnombudsmannen har haft i regeringsuppdrag att kartlägga kunskap om hur barns och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi. Barn och unga som intervjuats inom uppdraget menar att sex och samlevnadsundervisningen är det viktigaste verktyget för att motverka pornografins potentiella negativa effekter. - Unga ser sex och samlevnadsundervisningen som livsviktig och betonar att lärare måste vara bekväma med att undervisa om sex, sexualitet och samtycke och att kunna hålla källkritiska samtal om pornografi utan att skambelägga unga eller deras sexualitet. Detta borde skolan kunna uppfylla, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Aktörer inom det civila och offentliga samhället pekar också på behovet att föra kritiska samtal om pornografi med barn och unga, i skolan, på fritiden och i hemmet. Detta bör ingå i det övergripande arbetet med en förstärkt sex och samlevnadsundervisning.

Barn och unga som konsumerar pornografi

Trots att pornografins tillgänglighet har ökat de senaste 20 åren visar mätningar av barn och ungas exponering för och konsumtion av pornografi i Sverige på en nedåtgående trend överlag. Det är idag färre som har tittat på pornografi än för 15 år sedan, men gruppen barn som tittar frekvent har ökat. Kartläggningen visar att barn och unga överlag är kritiska till de normer och den bild av sex, sexualitet och genus som pornografin förmedlar.

Pornografi, våld och psykisk ohälsa hos barn och unga

Den samlade forskningsbilden pekar på att pornografikonsumtion för vissa barn och i varierande grad är kopplat till olika depressiva symptom som ångest, stress, prestationsångest, ensamhet och nedstämdhet. Men även till riskfaktorer som att röka, dricka alkohol, ta droger, skolk, stillasittande och dåliga relationer med sina föräldrar. Det gäller speciellt för dem med en frekvent eller hög konsumtion av pornografi. Det framkommer även att barn och unga som konsumerar mycket pornografi generellt mår sämre. Det går inte att slå fast att dessa barn mår dåligt för att de tittar på pornografi, men det går att konstatera att hög pornografikonsumtion ofta är kopplat till psykisk ohälsa, speciellt bland pojkar.

I forskning som undersökt sambandet mellan pornografikonsumtion och sexuell aggressivitet varierar resultaten. Den sammantagna forskningsbilden pekar på att det finns olika former av samband men man har inte kunnat identifiera sambandets riktning, alltså vad som är orsak och verkan. Sambandet mellan pornografikonsumtion och sexuell aggression är starkare hos pojkar än flickor. Forskningen tyder också på att pornografikonsumtion är en av många olika faktorer som påverkar barn och ungas liv. Pornografikonsumtion behöver förstås utifrån ett helhetsperspektiv och som en av många variabler som har kopplingar till sexuell aggressivitet och andra problematiska beteenden.

Metoder som används för att motverka pornografins negativa konsekvenser

I kartläggningen görs en genomgång av metoder och verktyg som används för att skydda och stärka barn och unga mot pornografins potentiella negativa effekter.

- Kartläggningen visar att det överlag saknas vetenskapliga utvärderingar av de metoder och verktyg som används. Ett systematiskt kvalitetsarbete och utvärderingar kopplade till de utbildningsinsatser och andra metoder som används för att motverka potentiella negativa effekter behöver genomföras. Och i detta måste barn och unga spela en central roll, fortsätter Elisabeth Dahlin.

Rapporten kommer att publiceras på Barnombudsmannens hemsida idag första juli, på denna länk: 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-fokus-just-nu/kartlaggning-av-kunskap-om-pornografins-inverkan-pa-barn/

Ämnen

Kategorier


Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm