Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Oacceptabla inskränkningar av omhändertagna barns och ungdomars rättigheter

Barnombudsman Fredrik Malmberg reagerar mycket starkt på Sveriges Radios uppgifter att ungdomar som tvångsvårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ibland inte får komma utomhus på flera veckor.

– Om ungdomar ibland mot sin vilja nekats utomhusvistelse i flera veckor i sträck är det förskräckligt och något som rimligen inte kan klassas som annat än vanvård. Jag utgår från att SiS nu omedelbart rättar sig efter JO-beslutet från 2006 och låter omhändertagna barn och ungdomar få rätt att vistas utomhus.

Artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast att staten ska respektera och tillförsäkra varje barn de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag. Barn och unga som berövats sin hemmiljö eller som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i den miljön har dessutom rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida. Men i den senaste granskningen av hur Sverige genomför barnkonventionen fick Sverige hård kritik av FN:s barnrättskommitté för hur barn isolerats på de särskilda ungdomshemmen. Mot bakgrund av bristerna bör tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen göra en omfattande genomlysning av hur lagar och regler efterlevs i praktiken i den vård som bedrivs av SiS, anser Fredrik Malmberg.

Under 2009 besökte Barnombudsmannen fyra särskilda ungdomshem. I intervjuerna med ungdomarna framkom att många inte kände till sina rättigheter och att centrala rättigheter i barnkonventionen kränks under vistelsen på det särskilda ungdomshemmet.

– Jag är oerhört bekymrad över att SiS reflexmässigt slår ifrån sig kritiken från barn och unga istället för att ta till sig informationen och åtgärda bristerna. Ingen annan myndighet har så långtgående befogenheter som SiS – med det följer ett ansvar, säger Fredrik Malmberg.

Den nuvarande lagstiftningen som rör placerade barn är repressiv och inriktad på de begränsningar och tvångsmedel som styr barnens vardag. Barnombudsmannen har framfört till regeringen att lagstiftaren bör stärka och förtydliga rättigheterna för omhändertagna och placerade barn och ungdomar för att tillförsäkra dem deras grundläggande mänskliga rättigheter.

Fredrik Malmberg menar att lagstiftningen inte i tillräcklig utsträckning har förändrats som en följd av Sveriges ratificering av barnkonventionen.

– Rättighetsperspektivet behöver stärkas och utgå från barnets situation och vad barnet har rätt att förvänta sig av vården. Syftet måste vara att förbättra den unges situation under och efter vistelsen, säger han.

Vid en översyn av lagstiftningen som rör placerade barn kan Norge fungera som inspirationskälla. I lov om barneverntjenester (barnevernloven) finns många av rättigheterna i barnkonventionen uttryckta direkt i lagstiftningen som rätten till skydd mot alla former av våld enligt artikel 19 och rätten till privatliv enligt artikel 16 i barnkonventionen.

För intervjuer med Fredrik Malmberg, kontakta Catherine Johnsson pressansvarig hos Barnombudsmannen: 0704-37 87 64.

 

Barnombudsmannen är en myndighet med uppdrag att bevaka och driva på genomförandet av barnkonventionen i det svenska samhället. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg.

Ämnen


Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm