Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svagt stöd för elevhälsan i skollagsförslag

Svagt stöd för elevhälsan i skollagsförslag För andra gången har Barnombudsmannen lämnat sina synpunkter på förslaget till ny skollag som nu ska granskas hos lagrådet. Vi är i huvudsak positiva till förslaget särskilt när det gäller insatser för ökat elevinflytande, men riktar också kritik mot vissa delar av förslaget som kan komma att begränsa barnets grundläggande fri- och rättigheter. Det gäller bland annat barn med funktionshinders lika rätt till utbildning och barns möjlighet att kräva ut sina rättigheter när de till exempel råkar ut för olyckor i skolan. Dessutom ger förslaget för svagt stöd till elevhälsan. - Det är ett steg i rätt riktning att förslaget innehåller ökade satsningar på elevhälsan, men vi efterlyser särskilda kvalitetskriterier och en beskrivning av vilka yrkeskategorier som ska finnas på skolan. Detta saknas fortfarande, säger Lena Nyberg. Samtliga av elevhälsopersonalens yrkeskategorier och uppgifter bör regleras i skollagen, det vill säga: läkare, sköterskor, kuratorer och psykologer. Barnombudsmannens anser att elevhälsan ska fungera som elevernas företagshälsovård. Det är bara tillsammans som skolläkarna, skolsköterskorna, skolpsykologerna och skolkuratorerna kan tillgodose varje barns behov. Barnombudsmannen är mycket positiv till att beskrivningen av de tre nivåerna av inflytande, som barn och elever har rätt till, blir tydligare. Att ha inflytande över sin dagliga situation är mycket viktigt för varje elev och regeringen lyfter fram det på ett bra sätt. Barnombudsmannen menar att det är mycket olyckligt att elever inte ges möjlighet att få sina betyg omprövade, vilket är avgörande för att elever i skolan ska våga säga sin mening och utnyttja sin rätt till inflytande. Vi föreslår också att undervisningen i förskoleklass ska vara kostnadsfri och obligatorisk. Elevers rätt att gå i önskad skola bör gälla för alla barn. Kommunerna bör ges incitament för att anpassa sin utbildning till exempel när det gäller tillgänglighet för barn med funktionshinder. Enligt förslaget kan skolor även fortsättningsvis neka att ta emot en elev om det skulle innebära betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. Elever med funktionshinder kan då fortsätta att diskrimineras vid antagning till skolor. På den här punkten anser Barnombudsmannen att förslaget strider mot både regeringsformen och barnkonventionens artikel 2, samt regeringens handlingsplaner vad gäller tillgänglighet för medborgare med funktionshinder. - Elever med funktionshinder måste få möjlighet att välja skola på samma sätt som alla andra barn, säger barnombudsman Lena Nyberg. Vem som har ansvaret för tillsynen över barnen i skolan bör bli tydligare. Regeringen har inte gett något förslag till reglering i lagen, så att tillsynsansvaret går över till kommunen när barnet befinner sig i förskolan eller skolan. - Det skulle underlätta för barn när de behöver kräva ut sina rättigheter, till exempel när hon eller han råkar ut för olyckor i skolan, påpekar barnombudsman Lena Nyberg.

Ämnen


Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm