Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utsatt situation för ensamkommande barn som försvinner

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

I Sverige avvek 1 736 barn mellan januari 2014 och oktober 2017, vilket motsvarar cirka 60 skolklasser. Att så många barn avvikit i Sverige under denna tid och att det endast är en bråkdel som återvänder eller återfinns är alarmerande.

Barnombudsmannen har träffat ensamkommande barn med erfarenhet av att avvika från familjehem, nätverkshem, HVB eller statliga ungdomshem. Barnen har flytt hit från krig, förtryck, hot, våld och fattigdom. Men en betydande andel avviker från boendena de placerats på i Sverige på grund av missförhållanden. Det kan innefatta våld, hot, övergrepp och kränkningar. För andra barn har flera enskilda incidenter lett till att bägaren till slut runnit över. Det kan också handla om psykisk ohälsa eller att separeras från familj och vänner.

Barn som är försvunna lever i en mycket utsatt situation. Det är ett mycket hårt liv, och många har levt på gatan. Flickor och pojkar berättar om sexuellt utnyttjande, om hur de utnyttjats för prostitution.

- Barnen hamnar i ett skuggsamhälle med kriminalitet, droger och där barn utnyttjas, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannens analys visar att ensamkommande barns behov vid placering inte har utretts tillräckligt och att placeringarna ofta inte har matchat barnens behov. Vi ser också en bild som tyder på att barn som avviker inte eftersöks på samma sätt som andra barn i Sverige.

Enligt barnkonventionen ska Sverige ge ensamkommande barn särskilt skydd och bistånd. Varje barn som befinner sig här har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, och varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard. När det gäller ensamkommande barn är som försvunnit är det tydligt att Sverige inte lever upp till detta.

- Barn och unga har berättat om sina upplevelser i hopp om att det ska förändra för andra barn i framtiden, så att ingen ska behöva gå igenom det de har upplevt. Nu är det upp till oss vuxna att lyssna till barnens berättelser och ta ansvar för förändring, säger Anita Wickström.

Barnombudsmannens förslag

I Barnombudsmannens möten med barn och unga är det tydligt att de i stor utsträckning farit mycket illa under tiden som avvikna. När de återvänder är det därför viktigt att de får frågor om upplevelser av våldsutsatthet, inklusive övergrepp, och om eventuellt drogberoende eller kriminalitet. De behandlingsbehov som kan finnas måste uppmärksammas. Barnombudsmannen föreslår följande förändringar:

1. Förebygg att barn avviker genom att säkerställa trygghet och kompetens vid placering av ensamkommande barn

2. Alla barn som avviker ska eftersökas

3. Säkerställ stöd och skydd när barn kommer tillbaka

Ämnen

Kategorier


Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm