Skip to main content

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2018 12:22 CEST

Genom åren, enda sedan cochleaimplantat-behandling av döva barn påbörjades nationellt/internationellt i slutet av 1980-talet, har behandlingen väckt aggressioner hos en fraktion av dövrörelsen som ser döva som ett eget folkslag.
Dövhet är emellertid en medicinsk diagnos som sedan ett par decennier framgångsrikt behandlas med cochleaimplantat, som återskapar hörselsinnet. Att vara döv 2018 har inte samma innebörd som för några decennier sedan. Döva barn som hör med cochleaimplantat, hör, utvecklar åldersadekvat talat språk, går ofta inkluderade i hemskolan samt delar fritid med kompisar på hemorten.

En fraktion inom dövrörelsen ser sitt folkslag minimeras

Sverige tycks befinna sig i ett vakuumliknande åsiktstillstånd, där majoriteten av döva barn som föds får höra med ett återskapat sinne, cochleaimplantat.  En fraktion av dövrörelsen ser dock  fortfarande dessa barn som avvikare från "sitt" folkslag (döva).

Hur är det möjligt att inte omfamna cochleaimplantat?!

Föräldrar, medlemmar i patientorganisationen Barnplantorna som företräder familjer till barn med cochleaimplantat, ser med fasa på aggressionerna som visar sig i massiva nätattacker mot Barnplantornas hemsida, ifrågasättande av föräldrars beslutanderätt för sina barn, åsikter om att döva har tolkningsrätt i alla frågor rörande döva barn samt att sjukvården ifrågasätts utifrån ideologiska synsätt på dövhet. Listan kan göras lång.

Sektsmittan spred sig!

I januari ledde ett inlägg på Barnplantornas öppna Facebooksida om mer resurser till CI-behandling inom sjukvården till upprördhet hos en fraktion av dövrörelsen.  En mamma till ett minderårigt barn med cochleaimplantat fick klä skott för aggressionerna när hon menade att aggressionerna mot CI hos en fraktion av en rörelse var sektliknande. Föräldern ifråga Malin Wengholm är dessutom en känd politiker i Jönköping.

En bakgrund till ett skeende i januari 2018 lämnades i Barnplantabladet av Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram

Läs inlägget Sektsmittan sprider sig - en ny istid..

Ann-Charlotte Gyllenram ifrågasatte

- hur en förälders uttalande kunde bli partipolitik? Hur kunde partipolitik och intressepolitik förväxlas? Hur kunde en mamma till ett barn ifrågasättas å det grövsta?

Hot ledde till åtal!

Nu har en person åtalats vid Jönköpings tingsrätt för olaga hot mot Malin Wengholm, mamma och politiker. Ingen förälder eller representant för Barnplantorna ska behöva känna rädsla för personer i en fraktion av dövrörelsen. Föräldrar har beslutanderätt avseende sina barn. Sjukvård ska arbeta utifrån klinisk beprövad erfarenhet.

Hot mot Malin Wengholm ledde till åtal

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.