Gå direkt till innehåll
Bayer får positivt utlåtande från CHMP för rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kranskärls- eller perifer artärsjukdom

Pressmeddelande -

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kranskärls- eller perifer artärsjukdom

Det positiva utlåtandet från CHMP bygger på data från den största fas III-studien på rivaroxaban, COMPASS. Vid ett godkännande blir rivaroxaban den enda NOAK med indikation i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) för prevention av trombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom (CAD) eller symptomatisk perifer artärsjukdom (PAD) med hög risk för ischemiska händelser.

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har antagit ett positivt utlåtande om en ny indikation för Bayers orala faktor Xa-hämmare Xarelto (rivaroxaban). Dosering med Xarelto 2,5 mg två gånger dagligen i kombination med acetylsalisylsyra (ASA) 75 - 100 mg en gång om dagen får indikation för att förebygga nya hjärt-kärlhändelser (hjärt-kärldöd, hjärtinfarkt och stroke) hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom (CAD) eller symtomgivande perifer artärsjukdom (PAD) med hög risk för hjärt-kärlhändelser.

Det positiva utlåtandet från CHMP bygger på data från COMPASS, den största fas III-studien med rivaroxaban (27 395 patienter). Den visade att rivaroxaban i dosen 2,5 mg två gånger dagligen i kombination med ASA 100 mg en gång dagligen minskade risken för hjärt-kärldöd, hjärtinfarkt och stroke med 24 % (relativ riskminskning) jämfört med enbart ASA 100 mg en gång dagligen som är standardbehandlingen för patienter med CAD eller PAD.

”Eftersom dessa tillstånd är vanliga innebär det på sikt att man kan göra stora behandlingsvinster, dvs räkna med en tydligt förbättrad förebyggande behandling.” säger Senior Professor Lars Rydén från Karolinska Institutet i Stockholm och han fortsätter: ”Speciellt tillfredställande är den gynnsamma effekten på patienter med perifer artärsjukdom dvs. de som lider av intermittent hälta (claudicatio intermittens). Hos denna patientkategori, där vi inte tidigare haft någon riktigt bra förebyggande behandling, minskade inte bara hjärt-kärlhändelserna utan dessutom reducerades behovet av amputationer.”

Vid ett slutligt godkännande blir rivaroxaban den enda orala non-vitamin K antagonist antikoagulantia (NOAK) med indikation i kombination med ASA för förebyggande av hjärt-kärlhändelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer artärsjukdom med hög risk för sådana händelser.

I hela världen orsakar hjärt-kärlsjukdom, inbegripande kranskärls- och perifer ateroskleros årligen fler än 17,7 miljoner dödsfall. Detta utgör nästan en tredjedel av alla dödsfall[i]. Dessutom har patienter med denna sjukdom en förväntad kortare livslängd på minst 7 år[ii]. Kranskärls- och perifer artärsjukdom orsakas av ateroskleros (åderförkalkning), ett kroniskt progressivt tillstånd som kännetecknas av att åderförkalkningsplack byggs upp i artärerna[iii],[iv]. Dessa patienter riskerar händelser utlösta av proppbildning (trombotiska tillstånd, däribland hjärtinfarkt och stroke) som kan leda till funktionshinder, men också till amputationer och förtida död.

Nuvarande riktlinjer för hjärt-kärlsjukdom rekommenderar blodplättshämmande behandling med lågdos ASA, men detta har visat sig bara ha måttlig effekt. Ytterligare förbättringar inom blodproppsförebyggande behandling kräver nya angreppssätt för att ge ett förstärkt kärlskydd och minska mängden hjärt-kärlhändelser.

Data från COMPASS-studien visade både en signifikant minskning av det sammanvägda effektmåttet större kardiovaskulära händelser och att rivaroxaban 2.5 mg två gånger dagligen i kombination med ASA 100 mg en gång dagligen resulterade i en signifikant minskning av stroke (42 %) och hjärt-kärldöd (22 %) jämfört med enbart ASA 100 mg en gång dagligen (relativ riskminskning). Dessutom minskade kombinationsbehandlingen den sammanvägda risken för stroke, kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och de allvarligaste blödningshändelserna med 20 % (samtliga % relativ riskminskning), definerat som den kliniska nyttan.

Mer omfattande blödningar var vanligare med kombinationsbehandlingen, men det förelåg ingen säkerställd ökning av dödliga eller intrakraniella blödningar. I gruppen med PAD minskade försämringen av blodcirkulationen i benen liksom behovet av större amputationer i gruppen som fick rivaroxaban i kombination med ASA. Därför innebär den nya behandlingen ett stort framsteg i omhändertagandet av patienter med PAD som riskerar trombotiska händelser trots bästa möjliga blodplättshämmande behandling.

Resultaten från COMPASS-studien presenterades för första gången vid ESC-kongressen 2017 och publicerades samtidigt i The New England Journal of Medicine i August 2017[v].

Därutöver granskas data från COMPASS-studien av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) som en del av en supplementär användning av nya läkemedel (sNDA) för två nya indikationer för rivaroxaban: minska risken för större händelser som kardiovaskulär död, hjärtattack eller stroke hos patienter med kronisk CAD och/eller PAD samt för att minska risken för akut ischemisk händelse i extremitet hos patienter med PAD.

Om rivaroxaban (Xarelto)

Rivaroxaban har flest indikationer av alla orala non-vitamin K antagonist antikoagulanter (NOAK) över hela världen och marknadsförs under varumärket Xarelto. Xarelto är godkänt for sju indikationer och skyddar fler patienter med venösa och arteriella trombotiska (VAT) tillstånd än något annat NOAK.

  • Strokeprevention och skydd mot systemisk embolism hos vuxna patienter med förmaksflimmer (AF) och en eller flera riskfaktorer
  • Behandling av lungemboli (LE) hos vuxna
  • Behandling av djup ventrombos (DVT) hos vuxna
  • Prevention av återkommande LE och DVT hos vuxna
  • Prevention av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår elektiv höftledskirurgi
  • Prevention av VTE hos vuxna patienter som genomgår elektiv knäledskirurgi
  • Prevention av trombotiska händelser (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke) efter ett akut kranskärlsyndrom hos vuxna patienter med förhöjda biomarkörer för hjärtat och ingen tidigare stroke eller transient ischaemic attack (TIA) när det tas ihop med acetyilsalicylsyra (ASA) enbart eller med ASA plus clopidogrel eller ticlopidine

Antikoagulantia är en behandling som används för att förhindra eller behandla allvarliga sjukdomar och potentiellt livshotande tillstånd. Innan behandling påbörjas under tiden behandling pågår bör läkare noga bedöma risken och nyttan för den enskilde patienten.

Ansvarsfull användning av Xarelto är viktigt för och därför har Bayer tagit fram en Förskrivarguide till läkare och ett Xarelto patientkort till patienter för att ge stöd till korrekt användning.

[i]World Health Organization. Cardiovascular Diseases Factsheet http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/. Accessed April 2018.

[ii] Crimmins E, Hayward M, Hiroshi U, et al. Life with and without heart disease among women and men over 50. J Women Aging 2008; 20(1-2): 5–19.

[iii]NHS Choices. Coronary heart disease. https://www.nhs.uk/conditions/coronary-heart-disease/. Accessed April 2018.

[iv] NHS Choices. Peripheral arterial disease. https://www.nhs.uk/conditions/peripheral-arterial-disease-pad/. Accessed April 2018.

[v]Eikelboom, JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. Rivaroxaban with or without Aspirin in Stable Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017; 377:1319-1330.

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2016 hade Bayer cirka 99 800 anställda och en omsättning på 35 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,4 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 4,5 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany