Gå direkt till innehåll
Behandling med Xarelto (rivaroxaban) plus aspirin minskar den kombinerade risken för perifera kärlhändelser och större kardiovaskulära händelser efter revaskularisering hos patienter med symtomatisk perifer arteriell sjukdom, PAD

Pressmeddelande -

Behandling med Xarelto (rivaroxaban) plus aspirin minskar den kombinerade risken för perifera kärlhändelser och större kardiovaskulära händelser efter revaskularisering hos patienter med symtomatisk perifer arteriell sjukdom, PAD

Det visar den kliniska fas III-studien Voyager PAD som nyligen presenterades i samband med virtuella kongressen ACC.20/WCC Virtual (American College of Cardiology’s 69th Annual Scientific Session together with World Congress of Cardiology). Resultaten publicerades samtidigt i den medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine, NEJM.

– Trots dagens befintliga behandlingar drabbas en av fem patienter med PAD av ytterligare kärlhändelser efter det att de genomgått ett ingrepp för att återställa blodflödet i underbenen, så kallad revaskularisering. Dessa patienter har en hög risk för både kardiovaskulära och perifera kärlhändelser och har fram till nu haft begränsade behandlingsalternativ, säger Anders Gottsäter, adjungerad professor och överläkare i kärlmedicin vid Skånes universitetssjukhus och huvudprövare för Voyager PAD i Sverige.

I studien utvärderades Bayers faktor Xa-hämmare rivaroxaban i vaskulär dos plus aspirin jämfört med enbart aspirin, bland patienter med symtomatisk perifer arteriell sjukdom (PAD). Behandlingen inleddes upp till tio dagar efter att de genomgått ett perifert revaskulariseringsingrepp varefter patienterna följdes upp under i medeltal 28 månader. Voyager PAD är den första kliniska utfallsstudien som påvisar fördelar med kombinerad antikoagulations- och trombocythämmande behandling vad gäller minskad risk för perifera kärlhändelser efter perifer revaskularisering.

Huvudresultatet i Voyager PAD visade en signifikant 15 procentig relativ riskreduktion för det kombinerade utfallsmåttet akut extremitetsischemi (ALI), större amputation på grund av vaskulär etiologi, hjärtinfarkt, ischemisk stroke eller kardiovaskulär död. Voyager PAD visade också en 28 procentig relativ minskning av sjukhusinläggningar relaterade till koronara- eller perifera trombotiska händelser och en 12 procentig relativ minskning av ytterligare perifera revaskulariseringar bland patienter som fick rivaroxaban i kombination med aspirin. Dessutom var risken för akut extremitetsischemi reducerad med 33 procent jämfört med enbart aspirin.

Om PAD och benartärsjukdom
PAD orsakas av ateroskleros som kännetecknas av uppbyggnad av plack i artärerna som vid benartärsjukdom begränsar blodflödet till de nedre extremiteterna som kan ge upphov till kärlkramp i benen. Globalt är cirka 202 miljoner människor drabbade av PAD och denna grupp har också en betydligt högre risk för samsjuklighet med kranskärlssjukdom och andra kärlsjukdomar.

Om Voyager PAD
Fas III-studien Voyager PAD omfattade 6 564 patienter från 534 kliniska centra i 34 länder världen över, varav Sverige bidrog med totalt 44 patienter från 4 olika sites. I studien randomiserades patienterna till att få antingen rivaroxaban i vaskulär dos 2,5 mg två gånger dagligen plus aspirin 100 mg en gång dagligen eller aspirin 100 mg en gång dagligen tillsammans med verkningslös substans, placebo. Det primära effektmåttet var en sammansättning av akut extremitetsischemi (ALI), större amputation på grund av vaskulär etiologi, hjärtinfarkt, ischemisk stroke eller kardiovaskulär död. Det primära säkerhetsmåttet var större blödningar enligt Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI). I Voyager PAD var förekomsten av större blödningar inte signifikant olika i de olika behandlingsarmarna.

Presskontakt:
Robert Edfors, Med Dr, kardiolog, medicinsk rådgivare
robert.edfors@bayer.com
Telefon: 072-3698200

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. 2018 hade Bayer cirka 117 000 anställda och en försäljning på 39.6 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 5,2 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Relaterat innehåll

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany