Gå direkt till innehåll
European Society of Cardiology inkluderar rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kroniskt koronart syndrom

Pressmeddelande -

European Society of Cardiology inkluderar rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kroniskt koronart syndrom


European Society of Cardiology har antagit nya kliniska behandlingsriktlinjer och inkluderar behandling med rivaroxaban vaskulär dos i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) vid kroniskt koronart syndrom (CCS).

European Society of Cardiology (ESC) har publicerat nya kliniska behandlingsriktlinjer för hantering av individer med kroniskt koronart syndrom (CCS). De ersätter riktlinjerna från 2013 för hantering av stabil kranskärlssjukdom. De nya riktlinjerna rekommenderar att förstärkt antitrombotisk behandling ska övervägas vid behandling av patienter med kranskärlssjukdom och hög risk för nya hjärt-kärlhändelser. Riktlinjerna inkluderar även denna behandling till patienter med diabetes och benartärsjukdom.

Inklusionen av rivaroxaban baseras på data från den randomiserade fas III-studien COMPASS som visade att kombinationen av rivaroxaban och ASA minskade den sammanlagda risken för hjärt-kärldöd, hjärtinfarkt eller stroke med 24% (relativ riskminskning) jämfört med ASA 100 mg en gång dagligen hos patienter med kranskärlssjukdom (CAD) eller perifer kärlssjukdom (PAD).[1]

- CAD är fortfarande en huvudorsak till svår sjukdom och död i världen. Med nya uppdaterade behandlingsrekommendationer, som dessa Klass IIa rekommendationer för patienter med hög kardiovaskulär risk i ESC:s kliniska riktlinjer, tar vi ett stort steg för att hantera CCS och ger patienter nya möjligheter till behandling, säger Senior Professor Lars Rydén från Karolinska Institutet i Stockholm och nationell ledare för och medlem i styrgruppen för COMPASS-studien.

Uppdateringen innehåller också en ändring i beskrivningen, från stabil kranskärlssjukdom till kroniskt koronart syndrom. Ändringen speglar bättre den fortsatt höga risken för hjärtinfarkt, stroke och död som föreligger vid detta tillstånd, framförallt beroende på underliggande trombotiska händelser.

[1] Eikelboom, JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. N Engl J Med 2017; 377:1319-1330.).

Ämnen


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. 2018 hade Bayer cirka 117 000 anställda och en försäljning på 39.6 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 5,2 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Relaterat innehåll

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany