Pressmeddelande -

Bergman & Beving genomför åtta strategiska förvärv

* Bergman & Beving har ingått åtta avtal om förvärv av återförsäljarverksamheter inom området verktyg & förnödenheter till svensk industri. * Förvärven är ett led i Bergman & Bevings tillväxtstrategi och koncernens ambition att effektivisera värdekedjan. * De förvärvade verksamheterna har en sammanlagd nettoomsättning på 450 MSEK per år. * Förvärven bedöms ha positiv påverkan på resultat per aktie redan under innevarande räkenskapsår. Som ett led i koncernens ambition att integrera och effektivisera hela värdekedjan från till­verkare till slutkund inom området verktyg & förnödenheter genomför Bergman & Beving nu åtta förvärv i återförsäljarledet. Förvärven avser verksamheter som har en sammanlagd nettoomsättning på cirka 450 MSEK per år. Bergman & Beving-koncernens produktbolag levererar idag produkter till de förvär­vade verksamheterna. Efter eliminering av denna försäljning uppskattas Bergman & Beving-koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 370 MSEK. Detta innebär att Bergman & Beving efter genomförda förvärv kommer att ha en rullande 12-månadersomsättning på cirka 4,8 miljarder SEK. Samtliga förvärvade verksamheter är framträdande industriåterförsäljare på sina respektive orter. Geografiskt är företagen belägna på viktiga orter i Mälardalen, Skåne samt mellersta Norrland. Bergman & Beving har en stark tro på entreprenörens betydelse för drift och utveckling av återförsäljarverksamhet och har framgångsrikt etablerat tools-kedjan i partnerskap med 130 industriåterförsäljare i Norden. När koncernen nu går vidare med förvärv av återförsäljare har möjligheten till del­ägarskap i respektive lokal återförsäljarenhet öppnats upp. Koncernens ägarandelar i de nu förvärvade enheterna uppgår till mellan 50% och 100% av aktierna. Tillträden är planerade att ske under oktober och november 2004. I ett fall kommer berörda myndigheters medgivande att inhämtas. Förvärven bedöms ha positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie redan under innevarande räkenskapsår. Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg, komponenter och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till industri, vård och forskning. Koncernen omsätter cirka 4,4 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 1 600 anställda. Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser. Bergman & Beving AB (publ) P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se SE556034859001

Ämnen

  • Industri, tillverkning