Pressmeddelande -

Extra bolagsstämma i Bergman & Beving AB

Vid den extra bolagsstämman i Bergman & Beving AB har idag fattats beslut om förlängning av befintligt personaloptionsprogram och därmed sammanhängande beslut om överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att befintliga personaloptioner, som berättigar till köp av aktie av serie B i bolaget till en lösenkurs om 52 SEK per aktie under perioden 30 november 2004 - 30 juni 2005, förlängs att löpa till och med den 30 juni 2010 på huvudsakligen oförändrade villkor. Vidare skall styrelsen kunna nytilldela de optioner som förfallit på grund av att tidigare optionsinnehavare lämnat sin anställning i koncernen. Dessa optioner skall tilldelas personer i koncernen som utfört extraordinära insatser samt till personer som anställts efter april 2002 och därför inte deltar i det befintliga personaloptionsprogrammet. Programmet omfattar högst 850 000 personaloptioner, fördelat med högst 100 000 optioner till verkställande direktören och med 4 000 - 70 000 optioner till övriga ledande befattnings­havare i koncernen. Stockholm den 29 november 2004 BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Stefan Wigren, VD & Koncernchef, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30 Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg, komponenter och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till industri, vård och forskning. Koncernen omsätter cirka 4,8 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 1 800 anställda. Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser. Bergman & Beving AB (publ) P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se SE556034859001

Ämnen

  • Företagande