Pressmeddelande -

Bemanningsindikatorn 1 kv 2010: Branschen vänder uppåt

Bemanningsindikatorn bytte 2015 namn till Bemanningsföretagens Kvartalsrapport.

Efter ett svagt 2010 börjar branschens företag åter resa sig, och omsättningen ökade med 2 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Ökningen varierade mellan olika yrkesområden. Störst är ökningen inom bygg, 93 procent. Även industrin utvecklades starkt med + 51 procent.

Ökningen inom industrin är från en låg nivå eftersom industrin drabbades hårdast av nedgången under förra året.

- Sammantaget ser vi återigen att bemanningsbranschen går mot en ljusnande framtid, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- Utländska erfarenheter förutspår att den unga branschen nu kommer att etablera sig på en ny högre nivå efter den ekonomiska nedgången beroende på att branschen blir allt mer etablerad hos kunder, medarbetare och i samhället, konstaterar Henrik Bäckström.

Under våren har fackförbunden inom LO på olika sätt agerat för att begränsa bemanning till kortare uppdrag. Branschens uppdrag går i en helt annan riktning: längre uppdrag och mera kvalificerade tjänster. Redan i dag utgör tjänstemännen och akademikerna cirka 70 procent av verksamheten.

- Därmed inte sagt att bemanningstjänsterna kommer att minska inom klassiska LO-områden, snarare tvärtom. Det finns fortfarande många yrken där bemanningsbranschen knappt inlett sin verksamhet, säger Henrik Bäckström.

- Längre uppdrag och därmed ökade möjligheter för bemanningsanställda till trygga och intressant jobb, det är receptet för bemanningsbranschen framöver, säger Henrik Bäckström.

Konjunkturen svänger – rekrytering och personaluthyrning ökade

Tjänsteutbudet förändras ständigt i förhållande till konjunkturen på arbetsmarknaden.

- Den minskning av omställningstjänster vi nu ser i kombination med ökningen av rekryteringshjälp och personaluthyrning är helt i enlighet med konjunkturen, säger Henrik Bäckström.

Omställningstjänster minskade i omfattning (- 48 procent jämfört med första kvartalet 2009), medan behovet av rekryteringshjälp ökade rejält hos kundföretagen (+ 28 procent). Personaluthyrning ökade med 5 procent, medan entreprenaderna minskade med 24 procent.

Industrin ökade mest

Flera yrkesområden ökade sin omsättning. Störst var ökningen inom bygg, 93 procent. Industrin ökade med 51 procent.

Byggindustrin utgör en liten del av bemanningsbranschen, 2 procent. Ökningen har dock en tid varit positiv. Under första kvartalet ökade uthyrningen inom bygg återigen, med nästan 100 procent.

Anmärkningsvärt är att vårdbemanningen för första gången på länge uppvisade negativa siffror. Uthyrning inom vården som många år i följd visat positiv tillväxt drabbades under första kvartalet av en nedgång på 23 procent.

- Nedgångarna i den offentliga sektorn kommer senare än inom industrin, säger Henrik Bäckström.

Hotell och restaurang minskade med 71 procent.

Stockholm backade

Omsättningsutvecklingen är även intressant ur ett regionalt perspektiv. Stockholmsområdet uppvisade relativt stabila siffror under 2009 jämfört med raset i till exempel västra Sverige. Nu ser vi en lite minskning i Stockholm jämfört med första kvartalet 2009, medan de andra under 2009 hårt drabbade regionerna uppvisade positiv tillväxt under första kvartalet. Stockholmsområdet utgör nu 38 procent av branschens omsättning och region västra Sverige 21 procent.

Om statistiken

Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut, HUI under ledning av Mattias Danielsson. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bemanningsbranschen
  • bemanningsföretagen
  • henrik bäckström
  • bemanning
  • omsättningsstatistik
  • bemanningsföretagens kvartalsrapport
  • kvartalsrapporten

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 320 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.