Kallelse till årsstämma 2008

Tid 17 Juni 2008 15:00 – 17:00

Plats Aktieägarna i Benchmark Oil & Gas AB (publ), organisationsnummer 556533-0189, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 juni 2008 klockan 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 11 juni 2008; och dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 17.00 onsdagen den 11 juni 2008, per post under adress: Benchmark Oil & Gas AB (publ), Svärdvägen 25B, 182 33 Danderyd, per telefon: 08-622 07 03, per telefax: 08-622 07 20 eller per e-post: info@benchmarkoil.se.