Gå direkt till innehåll
Fastighetsägare, stadsdelen och polisen samlades i dag på Komettorget för att skriva under på ett samarbete för ökad trygghet i Bergsjön.
Fastighetsägare, stadsdelen och polisen samlades i dag på Komettorget för att skriva under på ett samarbete för ökad trygghet i Bergsjön.

Nyhet -

De skriver under för ökad trygghet och minskad brottslighet i Bergsjön

I dag har sex fastighetsbolag, Bergsjön 2021, Polisen och SDF Östra Göteborg skrivit under ett avtal om platssamverkan för ökad trygghet och minskad brottslighet i östra Bergsjön.

– Med gemensamma krafter vill vi lyfta Bergsjön så att området inte längre klassas som särskilt utsatt, säger Erik Windt Wallenberg, ordförande i Bergsjön 2021 och vd för Egnahemsbolaget.

Sedan flera år pågår ett brett trygghetsarbete som har gett en positiv utveckling i Bergsjön. Fler känner sig trygga och brottsligheten har minskat. För att förstärka det arbetet, ta tillvara på kunskap och erfarenheter, och för att skapa långsiktig hållbarhet har de olika aktörerna nu samlats kring gemensamma åtgärder och mål.

– Vi är många som har jobbat länge med att stärka området kring Komettorget och Rymdtorget. Nu känns det väldigt positivt att genom platssamverkan få ytterligare skjuts i arbetet och åstadkomma en förändring på de samhällsutmaningar som finns i Bergsjön, säger Erik Windt Wallenberg.

Särskilt utsatt område
Men trots det positiva utvecklingen finns det fortfarande problem att arbeta med i Bergsjön. Stadsdelen är ett av sex områden i Göteborg som enligt polisen klassas som särskilt utsatta.

– I Bergsjön har vi till exempel problem med narkotikahandel. Det vill vi få stopp på, säger Fredrik Lennartsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg och en av parterna som nu skrivit under på att arbeta tillsammans med brottsförebyggande åtgärder.

Östra Göteborgs stadsdelsdirektör Gitte Caous ser platssamverkan i Bergsjön som en välkommen formalisering av ett redan pågående samarbete som har gett resultat.

– Fler upplever trygghet i Bergsjön nu än för några år sedan och polisens statistik visar att brottsligheten minskat. Det är jättepositivt och visar att vi är på rätt väg, säger Gitte Caous.

Alla parter behövs
Erik Windt Wallenberg är glad att avsiktsförklaringen nu är undertecknad och betonar att alla inblandade parter behövs och kan göra stor skillnad med bidrag från sina områden. Inte minst fastighetsbolagen.

– De behövs av flera skäl. Dels för trygghetsskapande åtgärder i och kring fastigheterna, att hålla rent och snyggt i området och hålla undan klotter och skräp. Sen har vi också en viktig roll när det gäller att bygga nytt och få in en större blandning av boendeformer. Det motverkar bostadssegregation och är i förlängningen ett arbete för ett jämlikare Bergsjön och ett jämlikare Göteborg, säger Erik Windt Wallenberg.

Gemensam handlingsplan
Det är östra Bergsjön – Stjärnbildsgatan, Rymdtorget, Komettorget och området runt omkring – som berörs av arbetet. Det långsiktiga målet är att den positiva utvecklingen fortsätter och förstärks så att Bergsjön plockas bort från listan för särskilt utsatta områden.

Exakt vilka aktiviteter och åtgärder det kommer att handla om är för tidigt att säga, men de tas fram utifrån de lägesbilder som finns. Här kommer till exempel brottsstatistik, trygghetsundersökningar och kontakter med boende ge värdefulla kunskaper om vad som är viktigast att arbeta med. Och nu påbörjas arbetet med en operativ handlingsplan för 2021.

– Med en gemensam handlingsplan kan vi göra saker ihop och synkronisera våra insatser så att de får större effekt. Vi vet från andra stadsdelar i Göteborg, till exempel Gamlestaden och citysamverkan i centrala Göteborg, att platssamverkan har god effekt, säger Gitte Caous.

Åtgärder från flera håll
– Samverkan är en styrka. Vi får in varandras perspektiv och kan angripa problemen från flera håll utifrån våra olika roller. Från polisen sida jobbar vi primärt med att bekämpa och stävja den brottslighet och problematik som finns i området. Det gör vi bland annat genom att vara synliga och aktiva i området. Andra parter ser till exempel till att det är bra belysning och rent och snyggt, som också är jätteviktigt för att få ner brottsligheten och skapa trygghet och trivsel, säger Fredrik Lennartsson från Polisen.

FAKTA / Avsiktsförklaring platssamverkan Östra Bergsjön
Bergsjön 2021 (samordnare), Polisen, SDF Östra Göteborg samt fastighetsbolagen Victoria Park, Göteborgslokaler, Willhem, Higab, Balder och Familjebostäder är än så länge medverkande aktörer.

Tillsammans ska de arbeta för att:

  • skapa förutsättningar för att boende och verksamma ska känna ansvar för platsen,
  • begränsa tillträde till byggnader/del av byggnader såsom källare med mera,
  • skapa informell övervakning samt, vid behov, även tillse att formell övervakning finns,
  • öka skalskydd, förändra/försvåra möjligheter till brott,
  • säkerställa att Östra Bergsjön är i ordning och känns omhändertagen vad gäller
  • nedskräpning, skadegörelse och skötsel,
  • genomföra och uppmuntra åtgärder (fysiska eller sociala) som ökar användning av viktiga platser.

KONTAKT FÖR MER INFO: 

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare Bergsjön 2021
0706-02 02 02, pernilla.hallberg@bergsjon2021.se

Ämnen

Regioner

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är ett samarbete mellan elva fastighetsägare som genom nybyggnation vill utveckla livskvaliteten för alla människor i framtidens Bergsjön.

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg
Sweden