Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2007

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=45679 BETSSON: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt stark tillväxt i samtliga produkter på alla marknader under kvartalet - Koncernens omsättning för kvarvarande verksamhet (d.v.s. exklusive Net Entertainment) ökade med 123 procent till 156,0 (70,1) mkr - Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade till 45,5 (-1,5) mkr - Antalet aktiva kunder ökade under kvartalet med 35 procent till 125 200 (jämfört med Q4) - Ett unikt kundlojalitetssystem täckande samtliga produkter introducerades - Lansering av Bingo, ett flertal nya casinospel samt Livebetting i sportsbooken - Extra bolagsstämma den 30 mars beslutade om utdelning av Net Entertainment - Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 41,7 (-2,1) mkr, motsvarande 1:06 (-0:06) kronor per aktie Händelser efter delårsperioden: - Styrelsen har idag antagit en ny utdelningspolicy med ambitionen att upp till 75 procent av bolagets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. - Aktierna i Net Entertainment delades ut till aktieägarna och bolaget noterades på NGM den 5 april - Betsson.com öppnades på franska språket Koncernens affärsområde för utveckling och utlicensiering av spelmjukvara för onlinespel - affärsområde Net Entertainment - delades ut till Betssons aktieägare, enligt beslut på extra bolagsstämma den 30 mars, och noteras på NGM sedan den 5 april 2007. Affärsområde Net Entertainments resultat för perioden januari-mars 2007 ingår i denna delårsrapport för Betsson. Resultatet för Net Entertainment har exkluderats från alla intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen och redovisas som ett netto i posten "Periodens resultat från avvecklade verksamheter", i enlighet med IFRS. Använda redovisningsprinciper beskrivs närmare på sidan 4. Delårsperioden januari-mars 2007 Koncernens intäkter för kvarvarande verksamhet (d.v.s. exklusive Net Entertainment) ökade med 123 procent till 156,0 (70,1) mkr jämfört med samma kvartal förra året. Koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamhet ökade till 45,5 (-1,5) mkr. Rörelsemarginalen ökade till 29,2 (-2,1) procent. Resultatet före skatt ökade till 45,6 (-2,3) mkr. Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 41,7 (-2,1) mkr vilket motsvarar 1,06 (-0,06) kronor per aktie. Kvartalets resultat efter skatt inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 53,2 (5,0) mkr, motsvarande 1,35 (0,14) kronor per aktie. Resultatet för avvecklade verksamheter avser de tidigare ingående affärsområdena Net Entertainment samt Cherry Casino och uppgick till 11,5 (7,1) mkr, motsvarande 0,29 (0,20) kronor per aktie. Avkastningen på eget kapital var 8 (0) procent och på totalt kapital 7 (0) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 12,41 (12,51) kronor. Arbetet med delningen av koncernen i tre fristående noterade bolag - Betsson, Net Entertainment och Cherryföretagen - som inleddes i slutet av 2005, är nu avslutat. Syftet med uppdelningen var att tydliggöra värdena i respektive verksamhet genom att skapa tre tydliga investeringsalternativ. Bakgrunden till förslaget var att styrelsen bedömde att de tre verksamhetsgrenarna skulle kunna utvecklas snabbare och starkare på egen hand. De särnoterade bolagen har sammantaget idag ett högre värde på aktiemarknaden än vad Betsson-koncernen hade innan uppdelningen. Bruttoresultat Från och med detta kvartal införs resultatnivån Bruttoresultat i Betssons resultatredovisning. Avsikten med införandet av resultatmåttet är att förenkla jämförelsen med andra spelbolag. Bruttoresultatet från koncernens spelverksamhet utgörs av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter, licensavgifter till spelleverantörer samt nettot av intäkter och kostnader för betalningstjänster via bank och kontokort för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster. Bonus påverkar inte koncernens bruttoresultat, utan nettokostnaden av gratisspel redovisas som marknadsföringskostnad under övriga externa kostnader. Bruttoresultatet för delårsperioden uppgick till 125,6 (56,2) mkr. Rörelsemarginalen i förhållande till bruttoresultatet ökade till 36,1 (-2,7) procent. Spelverksamheten Betsson erbjuder Internetspel till slutkunder på en global marknad via spelportalen betsson.com och via casinosajterna CasinoEuro.com och CherryCasino.com. Produkter Betsson erbjuder för tillfället följande produkter: - Sportspel, som erbjuder ett stort utbud av möjligheter att lägga vad, både för sport och andra händelser som intresserar europeiska spelare. - Spelbörsen, som är en marknadsplats för vadslagning. Till skillnad från på Sportspel spelar kunderna här mot varandra. Betsson erhåller kommission från den som vinner ett vad. - Casino med ett stort utbud av casinospel i världsklass som inte kräver någon nedladdning. Här finns både traditionella och innovativa spel som Black Jack, Roulette, Casino Hold'em, videopokerspel, spelautomater och mycket mer. - Poker med flera olika pokerspel uppkopplade mot Ongame, det största pokernätverket i världen med närmare tolv miljoner registrerade pokerspelare. - Lotter med skraplotten Trio som ger spelare hög vinståterbetalning och vinst på i genomsnitt var tredje lott. - Bingo, som lanserades i slutet av mars för den svenska marknaden och erbjuder flera olika bingospel. En bingovärdinna finns närvarande i chatten, där spelare har möjlighet att umgås med varandra. Under kvartalet har Betsson lanserat Bingo, introducerat ett flertal nya casinospel och ökat antalet pokerturneringar. Inom Sportspel har bolaget under kvartalet lanserat livebetting, ökat antalet spelbara marknader och introducerat lokala Sportspelsidor. Kunder I samband med årsskiftet har en utrensning av blockerade amerikanska kunder skett i kundregistren, så att kundbasen skall återspegla faktiska aktuella förhållanden per årsskiftet. Internetcasinot Casinodomain.com, som hade övervägande amerikanska kunder, stängdes helt under fjärde kvartalet och Internetcasinona CasinoEuro.com och CherryCasino.com har rensats från amerikanska kunder. Dessutom har en sammanslagning av kundregistren för betsson.com, CasinoEuro.com och CherryCasino.com skett. Efter dessa justeringar, där cirka 225 000 kunder rensades bort, uppgick antalet registrerade kunder per årsskiftet till 543 600. Vid utgången av första kvartalet 2007 uppgick antalet registrerade kunder till 686 000, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med föregående kvartal. Antalet aktiva kunder ökade med 35 procent till 125 200 under kvartalet och har under det senaste året ökat med 119 procent. Antalet aktiva kunder fördelade per produkt (föregående kvartal inom parentes) uppgick till; - Betting (sportspel och spelbörs) 69 000 (47 000), tillväxt 47 procent - Casino 52 800 (37 000), tillväxt 42 procent - Poker 45 200 (38 400), tillväxt 18 procent - Trio 8 400 (8 000), tillväxt 5 procent - Bingo lanserades först i slutet av kvartalet varför relevanta siffror saknas. Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna. Betsson arbetar aktivt med marknadsföring via olika media samt via resultatbaserade samarbeten och partnerskap för att få fler kunder. Samtidigt arbetar Betsson aktivt med lojalitetsprogram för att behålla befintliga kunder. Under kvartalet har bolaget lanserat ett unikt kundlojalitetssystem som täcker samtliga Betssons spelprodukter. Bolaget har också introducerat nya verktyg såsom chat för att effektivisera kundsupporten både internt och mot slutkund. Idag erbjuder Betsson support via telefon, chat och e-mail. Marknader Betsson.com är etablerat i 10 länder, där de nordiska länderna utgör den mest betydande geografiska marknaden. CasinoEuro.com finns tillgängligt på 16 språk. Betsson har alltjämt sitt starkaste fäste i Skandinavien men växer nu allt snabbare i övriga Europa. Avvecklad verksamhet, affärsområde Net Entertainment Net Entertainment är en ledande B2B-leverantör av helhetslösningar till kasinospel över Internet. Net Entertainment utvecklar spelmjukvara som licensieras till en internationell kundkrets som idag består av ett 40-tal spelbolag. Net Entertainments resultat för delårsperioden redovisas netto efter skatt som "Periodens resultat för avvecklade verksamheter". Nettoresultatet för avvecklade verksamheter uppgick till 11,5 (7,1) mkr. I föregående års resultat ingick även nettoresultatet för Cherry Casino med -0,2 mkr. Net Entertainments intäkter (inklusive försäljning till Betsson) ökade med 52 procent under kvartalet till 33,2 (21,8) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 12,5 (10,6) mkr. Periodens rörelseresultat är belastat med kostnader på 1,9 mkr i samband med noteringen av bolaget på NGM. För ytterligare information om Net Entertainments verksamhet, utveckling och finansiella ställning hänvisas till Net Entertainments delårsrapport för första kvartalet 2007, som finns publicerad på bolagets hemsida www.netent.com . Personal och organisation Medelantalet anställda i kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 96 (60) i koncernen. Vid delårsperiodens utgång var totalt 106 (69) personer anställda. Extra bolagsstämma Den 30 mars beslöt Betssons extra bolagsstämma att dela ut Net Entertainment till Betssons aktieägare och notera bolaget på NGM från den 5 april. Stämman beslöt även att välja Emil Sunvisson som ny ordinarie ledamot i Betssons styrelse. Sunvisson företräder Straumur-Burdaras Investment Bank. Utdelning I bokslutskommunikén för 2006 föreslogs att ingen kontant utdelning skulle utgå. Resultatutvecklingen i Betsson under första kvartalet har varit mycket bra. Styrelsen i Betsson AB ändrade därför sitt förslag, till att föreslå att årsstämman den 22 maj 2007 beslutar om kontant utdelning på 0,50 kronor per aktie. Händelser efter rapportperiodens utgång; Ny utdelningspolicy Styrelsen har på styrelsemöte idag antagit en ny utdelningspolicy för Betsson AB att gälla från år 2008. Styrelsens ambition är att Betssons ordinarie utdelning skall utgå med upp till 75 procent av koncernens resultat efter skatt, förutsatt att en passande kapitalstruktur kan bibehållas. Utsikter 2007 Början av 2007 har inletts starkt och första hälften av andra kvartalet ligger i linje med bolagets förväntningar. I mars bekräftade EG-domstolen, i det sk Placanica-målet, att nationell lagstiftning som förbjuder utövandet av spelverksamhet utan licens eller statligt tillstånd, utgör begränsning av friheten att etablera och friheten att erbjuda tjänster inom EU. Senare under mars meddelade EU-kommissionen att den vidtagit åtgärder för att sätta stopp för förhindrandet av fri rörlighet av sportspelstjänster i Danmark, Finland och Ungern. EG-domstolens och EU-kommissionens inställning och åtgärder kan på sikt komma att resultera i förbättrade möjligheter för Betsson och andra spelbolag. Turkiet har infört lagstiftning mot internetspel. Lagstiftningen, vars syfte är att skydda det delvis statliga spelbolaget IDDAA, är enligt juridisk expertis ett brott mot de överenskommelser som finns mellan Turkiet och EU, vars syfte är att reglera Turkiets väg fram till ett möjligt EU-medlemskap. Den turkiska lagstiftningen försvårar för Betsson på den turkiska marknaden. Under året kommer Betsson att bredda sitt produktutbud genom nya spelprodukter, såväl unika som etablerade på spelmarknaden. Samtidigt kommer Betsson att lanseras på ett antal nya geografiska marknader, framför allt i Europa. På nya marknader avses att växa både organiskt samt via förvärv. Betsson avser att växa snabbare än marknaden med minst bibehållen rörelsemarginal på omkring 30 procent. Finansiella rapporter Information under 2007 beräknas lämnas enligt följande plan; - Delårsrapport 6 månader, 21 augusti 2007 - Delårsrapport 9 månader, 8 november 2007 Betsson har även för avsikt att efter utdelning av Net Entertainment kommunicera vissa KPIs (Key Performance Indicators) på månadsbasis. Betsson avser inleda denna rapportering efter sommaren. Redovisningsprinciper Betsson tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade från årsbokslutet 2006. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2006 not 1. Avvecklade verksamheter Koncernens affärsområde för utveckling och utlicensiering av onlinespelsprodukter - affärsområde Net Entertainment - delades ut till Betssons aktieägare i början av april 2007 och noterades på NGM Equity. Koncernens traditionella spelverksamhet inom affärsområde Cherry Casino delades ut till aktieägarna under namnet Cherryföretagen AB och noterades på AktieTorget i september 2006. Net Entertainment konsolideras i Betssonkoncernen till och med mars 2007 och Cherry Casino har konsoliderats i koncernen till och med augusti 2006. I enlighet med IFRS 5 "Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter" har periodens resultat för den utdelade verksamheten Net Entertainment redovisats i koncernens resultaträkning inom posten "Periodens resultat från avvecklad verksamhet". Det innebär att intäkter och kostnader för affärsområde Net Entertainment exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende den aktuella perioden samt för jämförelseperioder. Även intäkter och kostnader för affärsområde Cherry Casino har exkluderat från alla poster i resultaträkningen avseende jämförelseperioder. I kassaflödesanalysen redovisas upplysningar om affärsområde Net Entertainments påverkan på delårsperiodens och jämförelseperiodernas kassaflöde, respektive affärsområde Cherry Casinos påverkan på jämförelseperiodernas kassaflöde, separat. I balansräkningen per 31 mars 2007 är affärsområde Net Entertainment inkluderat, då utdelningen av bolaget skedde först i början på april 2007. Balansräkningarna för jämförbara perioder är de tidigare publicerade, vilket innebär att Net Entertainments balansposter är inkluderade i koncernens balansräkningar för redovisade jämförelseperioder, medan Cherry Casinos balansposter är inkluderade i koncernens balansräkning för jämförelseperioden första kvartalet 2006. Segmentsrapportering Historiskt har Betsson valt att i segmentsrapporteringen dela in verksamheten i affärsområdena Betsson Online, Net Entertainment, Koncerngemensamt samt tidigare även Cherry Casino. I och med utdelningen av Net Entertainment återstår endast ett affärsområde i koncernen - Betsson Online med bas på Malta, som bedriver internetspel mot konsument. De tidigare särredovisade kostnaderna för Koncerngemensamma funktioner belastar nu endast detta affärsområde. I och med detta bortfaller rapporteringen av affärsområdesorganisationen i Betsson-koncernen. För ytterligare information hänvisas till de i delårsrapporten ingående sammandragen av koncernens resultaträkningar, balansräkningar, sammanställningar över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter och nyckeltal för perioden och jämförelseperiod, samt till årsredovisningen för 2006. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Stockholm den 22 maj 2007 Pontus Lindwall VD och koncernchef För närmare information, kontakta Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com (För fullständig rapport, se bifogad fil)

Ämnen

Regioner


Betsson är ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen med ett brett utbud av digitala och mobila produkter inom odds, casino och poker. Betsson sätter kundens trygghet främst och ligger i framkant i frågor gällande säkerhet, licensiering och ansvarsfullt spelande. Betsson.com ägs av Betsson AB (publ) som grundades 1963 och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap List (BETS).

Kontakter

Robin Olenius

Robin Olenius

Presskontakt PR-chef Betsson Sverige 0761805543

Ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen

Betsson är ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen med ett brett utbud av digitala och mobila produkter inom odds, casino och poker. Betsson sätter kundens trygghet främst och ligger i framkant i frågor gällande säkerhet, licensiering och ansvarsfullt spelande. Betsson.com ägs av Betsson AB (publ) som grundades 1963 och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap List (BETS).

Betsson
G.B. Buildings
Watar Street Ta’ Xbiex Malta