Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 21 november 2008 fattades i huvudsak följande beslut:• Att besluta om emission av högst 400 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för cirka 15 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i Sverige. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2010, dock senast den 1 december 2010, till och med den 31 december 2010, teckna en ny B-aktie i Betsson AB till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm under tiden från och med den 17 november 2008 till och med den 28 november 2008.

Rätten att teckna optioner skall tillkomma AB Restaurang Rouletter varefter detta bolag skall erbjuda optionerna till cirka 15 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen som är anställda i Sverige. Bolagets externa styrelseledamöter skall inte omfattas av optionsprogrammet. Överlåtelse av optionerna skall ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde, vilket skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna skall utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till anställda skall bolaget förbehålla sig rätten att återköpa optioner om den anställdes anställning i koncernen upphör eller om den anställde i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Om samtliga 400 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 800 000 kronor, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna efter utspädning. Bolaget har sedan tidigare inte några aktierelaterade incitamentsprogram.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som vid utnyttjande av optionerna fortfarande är anställda inom Betsson-koncernen genom en bonusbetalning som före skatt motsvarar optionspremien. Om inte samtliga optioner utnyttjas reduceras bonusbetalningen i motsvarande utsträckning.

• Att anta ett incitamentsprogram (”Planen”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i annat land än Sverige. För att delta i Planen erfordras att deltagarna investerar i Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner.

För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen, kommer bolaget att tilldela personaloptioner. Under förutsättning att (i) att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna, samt (ii) att innehavaren har bibehållit den initiala investeringen i Betsson-aktier, berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en B-aktie i Betsson till ett pris motsvarande 120 procent av börskursen vid tidpunkten för tilldelningen av optionerna.

Incitamentsprogrammet föreslås erbjudas till sammanlagt cirka 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 33 333 Betsson-aktier som anställda investerar i och som ger en tilldelning av högst 400 000 personaloptioner. Deltagarna kommer i huvudsak att indelas i tre olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner. Om samtliga 400 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 800 000 kronor, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och cirka 0,5 procent av rösterna efter utspädning. Bolaget har sedan tidigare inte några aktierelaterade incitaments¬program.

För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2009, besluta om emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt och kunna tecknas av AB Restaurang Rouletter.


För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef,
Tfn, 08-506 403 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.comBETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA LTD SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA INTERNETSITERNA BETSSON.COM, CASINOEURO.COM OCH CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA LTD ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, SPELBÖRS, BINGO, GAMES OCH TRADER. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NORDISKA BÖRS I STOCKHOLM, MID CAP (BETS).

 

 

Ämnen

Regioner


Betsson är ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen med ett brett utbud av digitala och mobila produkter inom odds, casino och poker. Betsson sätter kundens trygghet främst och ligger i framkant i frågor gällande säkerhet, licensiering och ansvarsfullt spelande. Betsson.com ägs av Betsson AB (publ) som grundades 1963 och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap List (BETS).

Kontakter

Robin Olenius

Robin Olenius

Presskontakt PR-chef Betsson Sverige 0761805543

Ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen

Betsson är ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen med ett brett utbud av digitala och mobila produkter inom odds, casino och poker. Betsson sätter kundens trygghet främst och ligger i framkant i frågor gällande säkerhet, licensiering och ansvarsfullt spelande. Betsson.com ägs av Betsson AB (publ) som grundades 1963 och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap List (BETS).

Betsson
G.B. Buildings
Watar Street Ta’ Xbiex Malta