Pressmeddelande -

Byggmarknaden: Ökad optimism – men lyftet dröjer

Lågkonjunkturen är över för byggandet. Detta visar en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI). Den starka tillväxten i svensk ekonomi gör att bygg-investeringarna väntas öka något under 2004 och 2005. Men först under 2006 skjuter byggandet ordentlig fart. Den största dramatiken på byggmarknaden idag återfinns på bostadssidan. Under första halvåret i år påbörjades 25 procent fler lägenheter än under samma period 2003. De beviljade byggloven hittills i år medger dock inte att denna utveckling kan fortsätta under andra halvåret. - Vi räknar med att det påbörjas 24 500 lägenheter i år, och de kommande åren stabiliseras byggandet på denna nivå, säger Peter Stoltz, prognoschef på Sveriges Byggindustrier. Resursutnyttjandet i ekonomin tilltar under prognosperioden. För att dämpa de inflationstendenser som då uppstår, förutses en åtstramning av penningpolitiken. - I vårt basscenario höjs reporäntan med början under inledningen av 2005. I slutet av 2006 väntas styrräntan nå en nivå på 4 procent. De långa räntorna stiger också, dock inte lika mycket som de korta, fortsätter Peter Stoltz. De stigande räntorna kommer att dämpa nyproduktionen av småhus och bostadsrätter. Idag är den lägsta bostadsräntan omkring 3,5 procent, mot slutet av 2006 har den lägsta bostadsräntan sannolikt ökat till 5,5 procent. För ett givet bostadslån innebär det en fördyring av kapitalkostnaden med närmare 60 procent. Denna effekt lindras av att hushållens inkomster stiger något samt att det i dagsläget inte finns några prisbubblor på bostadsmarknaden. Byggandet av bostadsrätter och småhus pressas alltså av den makroekonomiska utvecklingen. Detta motverkas dock till stor del av ett ökat byggande av hyresrätter. - De allmännyttiga bostadsföretagen har mycket expansiva planer för 2004 och 2005. Antalet beviljade bygglov den senaste tiden tyder dock på att genomförandet skjuts framåt. Tyngdpunkten i hyresrättsbyggandet väntas ligga på 2005 och 2006 säger Valter Hultén, ekonom på Sveriges Byggindustrier. Bilden av den övriga byggmarknaden står sig i allt väsentligt från BI:s bedömning i maj. Investeringar i övriga hus vänder uppåt först under 2006. Anläggningsbyggandet utvecklas starkt, även om det finns uppenbara osäkerheter om när de stora projekten kan påbörjas. Som en konsekvens av de ökande bygginvesteringarna beräknas sysselsättningen i branschen öka med 10 000 personer under åren 2004-2006. Bedömningen bygger på att svensk ekonomi är inne i en stark uppgångsfas. I år växer ekonomin med omkring 3,5 procent, vilket är avsevärt över den långsiktiga tillväxtförmågan. Tillväxten dämpas något under 2005 och 2006, men högkonjunkturen håller i sig. För kompletterande information ring Peter Stoltz, prognoschef 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67 Lars Jagrén, chefekonom, 08-698 58 62 eller 0708-33 58 68 Valter Hultén, ekonom, 08-698 58 47 eller 0709-25 58 47

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch