Pressmeddelande -

Reliningföretagen bildar branschorganisation

En ny branschorganisation ska bildas inom Sveriges Byggindustrier (BI). Det är företag som verkar inom relining, renovering av rörsystem i byggnader, som ser ett starkt behov av att kunna driva gemensamma frågor inom bygg- och fastighetssektorn. Alltifrån att sprida kunskapen om relining till att verka för hög kvalitet på arbetets utförande samt minskad miljöpåverkan och god arbetsmiljö. Det första mötet hölls den 4 november hos Sveriges Byggindustrier i Stockholm.

Anledningen till att bilda en branschorganisation är att sprida kunskapen kring relining för att ge kunden en möjlighet att göra ett riktigt val mellan olika tekniker. Det är även viktigt att organisationens medlemmar är seriösa företag som kan leverera en kvalitetsprodukt med lång hållbarhet. Organisationen ska också säkerställa en hög kompetensnivå hos teknikerna. Ett medlemskap i branschorganisationen ska i sig vara en kvalitetsstämpel för kunden.

Vi står nu inför en tid med stora renoveringar av fastigheter, framför allt gäller det hus byggda på 1960-70-talen, där det till övervägande del är badrum och stamrenovering som är de mest akuta renoveringsåtgärderna. Framtidens renoveringsbehov ställer också nya krav på metoder och utförande. Exempelvis blir det allt viktigare att kunna genomföra renoveringar med kvarboende.

Marknaden kommer genom denna branschorganisation att på ett bättre sätt kunna ta del av information och kunskap om relining som ett kostnadseffektivt och tidsbesparande alternativ till traditionella metoder. Det är en teknik som ibland kan vara svår att förstå. Det är därför också viktigt att branschen skapar förutsättningarna för ett bättre förfrågningsunderlag som krav från beställaren. Det kan exempelvis vara att bolaget har ett gediget branschkunnande, fullödiga garantier och nöjda referenser.

Det första årsmötet kommer att hållas den 22 januari i Jönköping, dit reliningföretagen som verkar i fastigheter är välkomna att delta.

För kompletterande information ring:
Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier, tel 08-698 58 00/73

Reliningbranschen omfattar ett antal olika aktörer och metoder. Tekniken att bygga nya rör i gamla har funnits i många år, till en början främst inom VA-området. Det är egentligen de senaste 10-15 åren som tillämpningar för ledningssystem i fastigheter har utvecklats på allvar. Det är en i sammanhanget ung bransch med stark tillväxt.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Ca 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch